Dogmatizmi - "Dogmatizëm" vjen nga greqishtja e vjetër me rrënjë "dogma", "dogmatos" (mendim, gjykim, vendim). Në filozofi, me termin dogmatizëm shihet pranimi verbërisht i një doktrine, pa marrë parasysh kushtet konkrete të zbatimit të saj.

Sot ky term përdoret për të treguar mënyrën e të menduarit e të vepruarit që mbështetet në dogma, që i konsideron pikëpamjet, idetë, konceptet si të pandryshueshme. Dogmatizmi shkëput teorinë nga praktika, mohon parimin, sipas të cilit, të vërtetë abstrakte s'ka, e vërteta është gjithnjë konkrete. Sipas teorisë marksiste të mendimit, dogmatizmi çon në subjektivizëm.