Hape menynë kryesore

Ebu Hudhejfe ibn al-Mugire ishte shok i Muhamedit.