Ebu Sufjan ibn Harb

(Përcjellë nga Ebu Sufjani)

Ebu Sufjan ibn Harb ishte shok i profetit Muhamed.