Fatima bint Asad ishte sahabe e kohës së profetit.