Hape menynë kryesore

Nga latinishtja " boos". Paisje që shërben për shëndrimin e energjisë nga një form në nje tjeter.

'rak' deti

Rryma elektrike që në mënyrë periodike e ndryshon intensitetin dhe kahun quhet rrymë alternative. Ajo krijohet nga mjeti që bën shndërrimin e energjisë mekanike në atë elektrike duke u bazuar në parimet e induksionit elektromagnetik. Këto mjete njihen si gjeneratorë të rrymës alternative. Rasti më i thjeshtë është gjeneratori i rrymës alternative sinusoidale. Kjo rrymë fitohet gjatë rrotullimit të njëtrajtshëm të përçuesit në formë të kornizës me shumë dredha në fushë të fuqishme magnetike të krijuar në mes dy poleve të elektromagnetit. Nëse përçuesi është në pozitë normale me vijat e fushës magnetike(α=90) do të kemi:

I=0 U=0 Φ=B*SRedakto

B=Induksioni MagnetikRedakto

S=Siperfaqja e kornizesRedakto

Varësisht nga këndi do të ndryshojë fluksi magnetik si dhe intensiteti dhe tensioni i rrymës së induktuar. Atëherë fluksi magnetik do të jetë:

Φ=B*S*cosαRedakto

Me ndryshimin e fluksit magnetik në sipërfaqen e kornizës induktohet forca elektrolëvizore që në realitet paraqet tensionin