Standardi Ndërkombëtarë ISO 8601 specifikon prezantimin numerik të datës dhe kohës. Ky standard ndihmon të mënjanohen konfuzionet në komunikimin internacional shkaktuar nga shumë notifikime të ndryshme kombëtare dhe rritë mundësinë e përballjes së shfrytëzuesve të kompjuterit. Në këtë rast, këto formate kanë disa përparësi të rëndësishme për përdorimin e kompjuterit krahasuar me të dhënat tjera tradicionale të kohës dhe datës. Paraqitjua e kohës përshkruar këtu është tanimë de-facto standard në gati të gjitha vendet dhe paraqitja e datës gjithnjë e më shum po bëhet e njohur.