Inercia eshte nder vetite me te pergjithshme qe e zoterojn te gjithe trupat e natyres, cilatdo qofshin permasat e trupit dhe vendi ku ai gjendet. Dukurine e inercise e takojme vazhdimisht ne praktike.

Duke pergjithesuar rezultatet e vrojtimeve dhe te shume eksperimenteve mbi levizjet e trupave mund te konstatojme se: Çdo trup vazhdon ta ruaj gjendjen e tij te qetesise ose te levizjes se njetrajtshme drejtvizore, derisa veprimi i ndonje force nuk e detyron ate te dale nga kjo gjendje. Nga kjo rrjedh se: kur ne nje trup nuk vepron asnje force, atehere trupi, po te jete ne qetesi, do ta ruaj gjendjen e tij te qetesise, kurse, po te jete ne levizje, ai do te vazhdoje levizjen e tij te njetrajtshme drejtvizore