Klima e bute vendoset nga zona e tropikeve ne te dy hemisferat deri ne rrathet polar gjithashtu ne te dy hemisferat.Ne kete zone verejme te katert stinet.Kjo klime ndahet ne tre nenklima: 1.Klima mesdhetare

2.Klima subtropikale

3.Klima kontinenatle