Manifoldi simplektik (ang. Symplectic manifold) është një manifold i lëmuar M i pajisur me një dy-formë ω të mbyllur, jo të degjenereuar, të quajtur formë simplektike. Studimi i manifoldeve simplektike quhet gjeometria simplektike ose topologjia simplektike.