Novela është një tekst proze fiksion i shkruar zakonisht më i gjatë se një tregim i shkurtër dhe më i shkurtër se një roman, diku mes 7,500 dhe 40,000 fjalëve.

Fjala vjen nga italishtja dhe do të thotë risi.