Përdoruesi:Dori/Ligjet e Shqipërise mbi të drejtat e autorit

Nga Libraria e ligjeveRedakto

  • 13. Ligji nr.8826, datë 5.11.2001 "Për disa ndryshime në Ligjin nr.7564, datë 19.5.1002 "Për të drejtën e autorit".
  • 25. Ligji nr.8838, datë 22.11.2001 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Traktatin e OBPI-së "Për të drejtën e autorit".
  • 317. Ligjin nr.9129 datë 8.9.2003 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në "Konventën Universale për të drejtën e autorit" dhe dy protokollet shtesë të saj”.
  • 368. Ligj Nr.8594. Datë: 4.6.2000, "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7564, datë 19.5.1992 "Për të drejtën e autorit""
  • 404. Ligj Nr.8630. Datë: 7.3.2000, "Për një ndryshim në ligjin nr. 7564, datë 19.5.1992 "Për të drejtën e autorit", ndryshuar me ligjin nr. 7329, datë 19.4.1995 dhe ligjin nr. 8594, datë 6.4.2000"