Periudha është pjesa e kohës nga fillimi deri në mbarim të një dukurie që përsëritet.