Plani i biznesit

plan i dokumentuar i menyrave, synimeve dhe ideve biznesore

Plani i biznesit është një përmbledhje e shkruar e aktivitetit të propozuar të sipërmarrësit[1] ku varësisht nga nevoja dhe synimet e sipërmarrjes dhe këto aktivitete të propozuara mund të jenë afatshkurtëra ose afatgjate.

Plani i biznesit është shumë më shumë se sa një ushtrim akademik. Është një dokument i gjallë, evolutiv që shpreh ardhmërine e kompanisë. Ekspertë vlerësojnë se plani i biznesit është një nga mjetet më të rëndësishme të një sipërmarrjeje[2]. Plani i biznesit përgatitet për vetë kompaninë ose për investuesit në të.[3]

Çfarë shpreh plani i biznesit ?

Nepermjet planit të biznesit ne arrijmë të ambientohemi në situatën e brendshme ashtu edhe të jashtme qoftë në ekonominë e një vendi sepse kur themi të caktuar, qoftë në atë ndërkombëtare.

Plani i biznesit duhet të përdoret si bazë nga i cili do të vlerësohen performancat. Rezultatet aktuale mund të krahasohen me plan vetëm kur me te vertet plani ekziston. A janë rezultatet tona në nivel të probabilitetit?. Nëse jo, çfarë përmiresime duhet të bëjme në sjelljet tona për ta përmirësuar prodhimtarinë në të ardhmen?.

Përfundimisht, plani i biznesit mund të përdoret në rastet e paraqitjeve të kërkesave për mbeshtetje financiare, siç janë aplikimet për kredi. Përderisa sektori i kreditimit zhvillohet në Kosovë, bankat do të mbeshtesin bizneset, të cilat qartë do të shprehin të ardhmën e tyre, dhe të cilet e kanë të evidentuar mënyrën që do të arrijnë atje. Megjithatë, duhet të jeni të kujdesshëm. Kundërshto nëse duhet shkruar plani i biznesit vetëm pse mendon se kjo është diçka që banka dëshiron ta shoh. Planin e biznesit duhet ta shkruani kryesisht për t'u shfrytëzuar nga pronarët dhe menaxherët e biznesit.

Indeksi i detajuar i përmbajtjes së nje plani të biznesit

Pëmbajtja

Një plan biznesi duhet të përmbajë detaje se si do të zhvillohet biznesi, kur do të merren vendimet e veprimit, kush do të marrë pjesë në implementimin e këtij plani dhe si do të menaxhohen paratë. Strategjia e krijimit të planit të biznesit varet se për zhvillimin e biznesit nevojiten financa apo investime.Gjithashtu gjatë imlementimit të tijë duhet përqëndruar rreth asajë se si do të arrihet me sukses të gjenerohen të hyra përmes këtij plani.

Konkretisht plani i biznesit fillimisht përfshinë një koncept fillestarë dhe bazë ku janë objektivat, synimet, arsyet e biznesit, pastaj përfshinë një përshkrim të situatës në moment të nismëtarëve të projektit të biznesit ose të situatës në moment të biznesit ekzistues (që tenton drejt zgjerimit). E rëndësishme është të jepen të dhëna mbi grupin menaxhues, produktin i cili do të prodhohet, ose shërbimin i cili do të ofrohet, mbi konsumatorët ose klientët të cilët do të jenë gjenerues të profitit, i cili synohet përmes këtij plani. Gjithashtu, duhet analizuar konkurenca në tregun që synojmë, rreziqet që na kanosen, të bëhet analiza SWOT. Përfundimisht duhet përshkruar se si pretendohet caktimi i çmimit, si mendohet të realizohet shitja (ofrimi i shërbimit), cilat taktika do të përdoren për të arritur deri tek konsumatori, detaje mbi shpërndarjen, duhet përshkruar detaje mbi mënyrën e implementimit të marketingut. Për të qenë i gjithë plani komplet gjithashtu duhet siguruar edhe të dhëna konkrete financiare rrethe gjith para përgatitjes, realizimit të planit si dhe realizimit të profitit nga ofrimi i produktit ose shërbimit të caktuar.

Situata momentale

 • Ambienti tregëtarë – përshkruaj ambientin ku tregëtoni momentalisht, segmenti I tregut ku plasoni produktin/shërbimin tuaj.
 • Cikli jetësorë i produktit – përshkruani sa zgjat cikli i prodhimit të produktit tuaj.
 • Çmimet dhe fitimi – paraqitni rezultatet e analizës suaj mbi çmimet dhe fitimin që pretendoni ta realizoni duke përdorur fakte dhe duke e vërtetuar.
 • Konsumatorët – përshkruani cilët janë konsumatorët tuaj, ku gjenden ata, cfar shtrirje demografike kanë, cfar nevoja kanë këta konsumatorë , sa jan konsumatorë tuajt, sa ua plotëson nevojat produkti/shërbimi juaj.
 • Shpërndarja –përshkruani si dota shpërndani produktin, cfar rrjeti shpërndarës keni.
 • Udhëheqja – përshkruani si do të udhëheqet ky sector, produkt/shërbim i ri.
 • Burimet financiare – përshkruani strukturën e burimeve të financimit, sa mbuloni vet këtë project me financa, sa merrni hua nga institucione tjera dhe sa pretendoni të merrni nga subjekti të cilit ju keni drejtuar.
P.S. Si në pjesën e parë edhe në këtë pjesë mundohuni sa më shumë të i argumentoni kërkesat dhe përshkrimet e shkurtëra, argumenti është baza më ë shëndoshë e vlerësimit. Mos bëni sqarime të kota e te përsëritura, numërimet bëni të qarta, ndarjet precize, kërkesar reale.

Objektivat

 • Objektivat primare të firmës – numëroni
 • Synimet e biznesit
 • Arsyet – përse jeni përcaktuar në këtë biznes
 • Kthimi i investimeve – përshkruani se si planifikoni ti ktheni investimet e bëra (kjo nënkupton mundësinë për kthimin e borxheve)
 • Objektivat financiare
 • Pozita e rritjes – paraqisni se si e shihni rritjen në treg.

Menaxhimi (të dhëna mbi firmën)

 • Si filluam – me biznesin në firm, historik i shkurtër mbi historikun e firmmës
 • Grupi I menaxhimit – paraqisni numrin e strukturës menaxheriale dhe strukturën e shtrirjes së këtij menaxhmenti.
 • Përgjegjësitë – përshkruani përgjegjësitë e menaxhmentit të larte, duke I identifikuar me emra dhe përgjegjësi në punë.
 • Kërkim dhe zhvillim – sektori juaj për kërkim dhe zhvillim
 • Mbështetje nga jashtë – nëse keni mbështetje profesionale, në fuqi punëtore ose bashkpunime të tjera të ndyshme atëherë edhe këto cekni.

Përshkrimi i produktit / shërbimit

 • Produkti/shërbimi momental Përshkrimi – në këtë pjesë përshkruani produktin (nëse jeni prodhues) momental, d.m.th. që jeni duke prodhuar ose zhvilluar ose shërbimin (nëse jeni ndërmarrje shërbyese). Përshkrimi duhet të jetë i shkurtër dhe i qartë pa përsëritje të të dhënave.
 • Teknologjia gjegjëse – nënkupton përshkrimin e teknologjisë me të cilën prodhoni produktin në fjalë ose në anën tjetër teknikën të cilën e shfrytëzoni për të ofruar shërbimin që e ofroni (pra e gjitha varet nga aktiviteti të cilin e zhvilloni).
 • Qëllim i dobishëm dhe të mirat – tregoni shkurt dhe me fjalë argumentuese dobishmërinë që do ta ketë konsumatori nga produkti/shërbimi juaj.
 • Theksimet e së ardhmes - në pika të sakta caktoni planin e së ardhmes në prodhim/shërbim, pra në lëmin në të cilën zhvillohet aktiviteti juaj.
 • Përfitimet kyçe të të gjitha produkteve/shërbimeve – pra duhet paraqitur esencën, nevojën kryesore që e plotëson ai produkt/shërbim.
 • Teste – në këtë pjesë duhet të tregoni hulumtimet tuaja që i bëni për të zhvilluar produkte të reja ose hulumtime që bëni për të zhvilluar teknika të reja të ofrimit të shërbimit, pa detajizime dhe përshkrime të tepruara, por vetëm elemente bindëse argumentuese.
 • Cikli jetësorë i produkteve/shërbimeve – përshkruani ciklin e jetës së produktit/shërbimit tuaj, gjithnjë me përshkrime të shkurta.
 • Ekspozime – praqitjet e produktit / shërbimit.

Konsumatorët

 • Studim i rastit – në këtë pjesë duhet të paraqitur të dhëna mbi këtë situatë lidhur me nevojat e konsumatorëve mbi këtë produkt/shërbim që zhvilloni si dhe aftësinë e produktit /shërbimit tuaj për të plotësuar nevojat e konsumatorëve si nga kualiteti si nga kuantiteti.
 • Lista e konsumatorëve – paraqitni konsumatorët tuaj (shkurt), nëse keni disa produkte ateherë paraqisni listën e konsumatorëve që janë konsumues të produktit.

Konkurenca

 • Rrethi i konkurimit –paraqit konkuruesti tuaj direkt që merren me biznesin tuaj si dhe konkuruesit indirekt që kan ndikim relevant në segmentin e tregut në të cilin vepron.
 • Vëzhgim & Përfundim – paraqitni argumente se si do të gjindeni në treg si ndaj tregut ashtu edhe ndaj konsumatorëve.

Rreziqet

Përshkruani rreziqet me të cilat mund të përballeni qofshin ato ntyrale, shtetërore, apo ekonomike.

Analiza e tregut

  • Definimi i tregut – definoni tregun tuaj (asgje teorike nga librat), largësinë, dendësinë, madhësinë, shpërndarjen, konsumatorët apsolut, relative, jo konsumatorët etj.
  • Historia e shitjeve – jep një prapavi të shitjeve tua (ofrimit të shërbimeve tua) në një periudh të caktuar të kohës së kaluar.
  • Fitimet – përshkruani përfitimet që ofron tregu si dhe planin tuaj se sa përfitime planifikoni ju të keni nga au treg I përgjithëshëm.
  • Ndarja e tregut dhe pozita në treg - paraqisni veten tuaj (pozitën tuaj) në treg duke marr parasysh dhe konsumatorët, rangoni aftësitë konkuruese të ndërmarrjes suaj si dhe aftësitë konkuruese të produktit tuaj ndaj produkteve të konkurrentëve.
  • Metodat e marketingut – përshkruani metodat që do të përdorni për njohjen tuaj ose të produktit tuaj. (kjo varet nga ajo se jeni duke bërë biznes plan për një product të ri me një ndërmarrje tanimë që njihet apo keni të bëni me një ndërmarrje të re si dhe një product të ri që nënkupton angazhimin e dyfisht si në aspect të njohjes së ndërmarrjes ashtu edhe në aspect të njohjes së produktit nga ana e konsumatorëve).
  • Trendet industriale – ku është industria e përgjithëshme, sa jeni në hap me imponimet që I bën industria e përgjithëshme, sa jeni ndikues në këtë industri.

SWOT – analiza

 
Swot analiza

Zakonisht kur bëhet SWOT (Strength, weakness, opportunities and threats) analiza bëhet një katror i madh me katër nën katrorë në të cilët numrohen, pra vetëm numërohen elementet e kërkuara (si më poshtë):

 • Forcat
 • Dobësitë
 • Mundësitë
  • Mundësitë e pa shfrytëzuara
 • Rreziqet
 • Forcat - forca që keni ju e konkurentët nuk i kan dhe ju jeni duke i përdorur këto forca (numëroni në list)
 • Dobësitë – dobësit tuaja ndaj konkurentëve, tregut.
 • Mundësitë – mundësitë tuaja për të ngritur nivelin e konkurimit në të ardhmen duke marr parasysh veprimet e tanishme, teknologjin e tanishme, idetë e tanishme, stafin etj.
  • Mundësitë e pa shfrytëzuara – mundësitë që akoma as edhe konkurentët nuk I kan shfrytëzuar
 • Rreziqet – rreziqet e llojeve të ndrxshme, sociale, ekonomike, politike, gjeografike etj. Që mund të ndikojnë në dobëdimin e aftësisë suaj konkuruese apo ndoshta edhe në shuarjen totale të biznesit tuaj.

Çmimet dhe fitimi

Kjo tërësi në të vërtetë merret me përpilimin e çmimeve për product ose shërbim.

 • Struktura bazë – përshkruaj metodën e përpilimit të çmimeve të produkteve/shërbimeve.
  • Tregëtimi – paraqit tregëtimin dhe koston e tregëtimit.
  • Shpërndarja – paraqit metodat dhe rrjethin e shpërndarjes si dhe koston e shpërndarjes
  • Paraqitja e manifakturimit – përshkruaj manifakturimin
  • Shitjet direkte – menaxhimin e shitjes direkte si dhe elementet e përbërjes së shitjes suaj direkte
  • Zbritjet e çmimeve – metodat e menaxhimit të çmimeve, si dhe ndryshimin e tyre në situata të ndryshme.
  • Kostoja – ana lizo kostot në total si dhe menyrën e menaxhimit të kësaj kostoje totale.

Taktikat e shitjes

 • Metodat momentale të shitjes – pëshkruaj metodat që shfrytëzoni në momentin e biznesit të tanishën gjat shitjes.
 • Shitje – përshkruani gjendjen tuaj në shitje duke marr si element për krahasim tregun (segmentin e tregut) në të cilin operoni si dhe konkurentët.
 • Feed Back lakoret - përshkrim (asgjë nga literature të ndryhsme , por gjithçka elemente nga tregëtimi juaj –shukur dhe qartë)
 • Shitjet ekzekutive – përshkrim (asgjë nga literature të ndryhsme , por gjithçka elemente nga tregëtimi juaj –shukur dhe qartë)
 • Shitjet direkte – përshkrim (asgjë nga literature të ndryhsme , por gjithçka elemente nga tregëtimi juaj –shukur dhe qartë)
  • Përfaqësuesit e manifakturimit – përshkrim (asgjë nga literature të ndryhsme , por gjithçka elemente nga tregëtimi juaj –shukur dhe qartë)
  • Shpërndarjet – përshkruani nënyrën e shpërndarjes së produktit tuaj, koston e realizimit të këtij veprimi si dhe efektivitetin.
  • Manifakturuesit e paisjes origjinale - përshkrim
  • Shitësit – lidhja me shitësit, raporti me to (nëse janë pjesë e kompanive tjera që shesin produktitn tuaj).
  • Telemarketing – sa dhe si e shfrytëzoni.

Shpërndjarja

 • Metodat - përshkrim
 • Shpërndarja – si e realizoni, kostoja …
 • Mbulimi - si i mbuloni shpenzimet e shpërndarjes.
 • Programi i ciklimit - cikli i shpërndarjes.
 • Shpërndarja ndërkombëtare – nëse bëni, përshkrim …
 • Nxitjet e tregëtimit – taktikat që prdorni për të bërë nxitje në tregëtim
 • Shërbimet konsumatore - përshkrim
 • Politika e kthimit dhe përshtatjes – cfar politika përdorni për të bërë kthime dhe përshtatje në raste tëndryshme të ndryshimit të kushteve në treg.

Reklamimi & Promocioni

 • Objektivat e reklamimit dhe prmocinit
 • Media objektivat
 • Kampanja e reklamimit
 • Orari preiliminar medial
 • Promocioni

Lidhjet publike

 • Objektivat
 • Strategjitë
 • Prapavia e kompanisë – përshkrimi i kompanisë rreth lidhjeve publike
 • Lajmërimet shitjeve të mëdha
 • Pres publikimetPress Releases
 • Vizitat editoriale
 • Shfaqjet sindikale
 • Lajmërimet e brendëshme dhe të jashtme

Marrëdhëniet e biznesit

 • Marrëdhëniet OEM
 • Marketing marrëveshtjet kyçe
 • Marveshja me furnizuesit
 • Përpjekjet kyçe të zhvillimit

Marketing strategjia

 • Plani gjithpërfshirës
 • Strategjia e produktit
 • Pozicionimi
 • Ripozicionimi i konkurencës
 • Tregu ndërkombëtarë
 • Furnizuesit e jashtëm
 • Marketing përgjegjësitë
 • Taktikat e shitjes
 • Reklamimi dhe promocioni
 • Mejetet promotive
 • Reklamimi
 • Përkrahja e shitjeve
 • Ciklet e feed back-ut
 • Marrrëdhënjet publike
 • Strategjia e rishikimit

Manifakturimi

 • Kërkim dhe zhvillim
 • Produkti dhe manifakturimi
 • Integrimi (Prodhim vs. Blejë)
 • Njerëzit
 • Paisjet, ndërtesat
 • Pyetjet shtesë

Projektimi financiar

 • Çmimi i fillimit
 • Përdorimi i fondeve
 • Bilanci i suksesit
 • Para të gatshme (Cash Flow)
 • Bilanci i gjendjes
 • Analiza shtesë

Apendix

Në këtë pjesë I përcjellni tëgjitha faktet që keni përdorur me dokumente origjinale, gjithashtu këtu I nveoni edhe CV të ekipit të menaxhmentit që keni përshkruar më sipër.

Indeks shembull

Shembulli i përgjithshëm i një indeksi përmbajtësor të një plani të shërbimeve mediale.

 • Paraparaqitje
  • Bordi i drejtorëve
  • Manaxhimi
  • Parathënie nga kryetari i bordit të drejtorëve 3
  • Fjala hyrëse e drejtorit të përgjithshëm
 • Hyrje
  • Kompania xxx si shërbim publik i transmetimit në vitin xxx
 • Përmbajtja:
 • Televizioni
  • Besueshmëria dhe shikueshmëria
  • Lajmet
  • Programi informativ
   • Pjese detaj 111
   • Pjes detaj 222
   • Pjes detaj 333
  • Programi argëtues dhe muzikor
   • Pjes detaj 111
  • Programi kulturor-arsimor
  • Programi i mëngjesit
  • Sporti
  • Ngjarje të veçanta
   • Programi i vitit të ri
  • Shpërblimet
 • Radio
  • Besueshmëria dhe dëgjueshmëria
  • Besueshmëria në programet e ndryshme
   • Lajmet
   • Sporti
   • Shpërblimet
 • Shërbimet e përbashkëta
 • Financat
 • Bilanci i gjendjes dhe i suksesit për vitin xxx

Referimet

 1. ^ http://www.tirana.gov.al/common/images/Si_te_hartoni_1plan_biznesi.pdf
 2. ^ "Kopje e arkivuar". Arkivuar nga origjinali më 20 nëntor 2008. Marrë më 30 tetor 2008. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: Archived copy si titull (lidhja)
 3. ^ http://www.smallbusinessnotes.com/planning/sbabusplan.html Arkivuar 26 nëntor 2010 tek Wayback Machine - Transclusion error: {{En}} is only for use in File namespace. Use {{lang-en}} or {{in lang|en}} instead.

Shih dhe këtë

Lidhje të jashtme