Shoqata e Bujqësisë Organike

Shoqata e Bujqësisë Organike (shkurtesa SHBO) është shoqatë e fermerëve shqiptar.

Shoqata e Bujqësisë Organike është themeluar më 13 qershor 1997 me iniciativen e një grupi të përbërë nga 22 specialist të bujqësisë dhe blektorisë. SHBO ka këshillin e saj i cili ka miratuar edhe statutin e shoqatës. Në shoqatë janë të anëtarësuar blegëtor dhe grupe blegëtorësh të cilët veprimtarin e tyre e zhvillojnë me baza organike apo janë duke bërë përpjekje për thimin e veprimtaris së tyre me baza organike. Për planifikimet afatgjata duket se përkujdesen anëtarët e shoqatës të profesioneve dhe pregatitjeve të duhura universitare si dhe tregtarët që merren me produkte të kësaj veprimtarie.

Shoqata e Bujqësisë Organike është anëtare Federata Botërore e Lëvizjes së Bujqësisë Organike që nga viti 1998.

Lidhje të jashtmeRedakto