Ndryshimi mes inspektimeve të "Namazi"

3.611 bytes added ,  7 vjet më parë
Si falet namazi ?
v (Bot: Migrating 1 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q234869 (translate me))
(Si falet namazi ?)
Falja e namazit bëhet duke u bazuar në rregullat e dala nga dy burimet kryesore të legjislacionit islam, pra [[Kur'ani]]t dhe [[hadithi]]t. Muslimanët gjat tëgjitha veprimeve para, gjat dhe pas faljes së namazit bazohen në këto dy burime. nësë në ndonjë veprim keto dy burime janë me deklarim jo direkt, të pa kuptueshëm për masën atëherë merret parasyshë konkluzioni i dijetarëve islamë të cilët janë legjitim dhe të pranueshëm.
Namazi Sipas Medhhebit Hanefi
== Kushtet e namazit ==
Namazi si tërësi ka 12 kushte (obligime, farze), pa mos llogaritur nënkushtet të cilat i kan këto kushte, të cilat patjetër duhet t'i ket për t'u llogaritur i kryer. Nga këto dymbëdhjet kushte gjashtë (6) janë kushte që duhet plotësuar para hyrjes në namaz kurse gjashtë janë të lidhura drejtpërdrejt me kryerjen e vet aktit të namazit.
 
Krijuesi ynë, All-llahu xh.sh.thotë:
;Kushtet para hyrjes në namaz:
14. Ka shpëtuar ai që është pastruar,
# '''[[Trupi]], [[Petku]] dhe [[Vendi]] i pastër i pastër''' - për të kryer namazin duhet të kemi trupin e pastër si pikë nisje pa të cilën nuk kemi namaz edhe pse e kryejmë fizikisht, poashtu edhe petku duhet qenë i pastër, gjithashtu dhe vendi i faljes duhet të jetë i pastër, posaçërisht pjesa ku vendohet [[balli]] dhe [[hunda]].
15. Që ka permendur emrin e Zotit të vet dhe që është falur,
# '''[[Abdesi]]''' - pastrimi i trupit para faljes.
16. Por ju I jepni përparësi jetës së kësaj bote,
# '''Veshja sipas rregullave''' - për të kryer namazin duhet veshur sipas rregullave islame ku burri më së paku duhet të jetë i mbuluar nga gjunjtë gjer mbi kërthizë, kurse femra më së shumti mund të ket të zbuluar këmbët gjer në nyje, duar gjer në nyje dhe fytyrën.
17. Ndersa jeta tjetër është më e mirë dhe e përherëshme!
# '''Koha e namazit''' - asnjë namaz nuk mund të falet para kohe, e as nuk e ka vlerën e vetë pas kohës së caktuar, pra secili namaz ka kohën e vetë.
( Ajete nga sureja A’LA).
# '''Drejtimi kah [[Qabeja]]''' - kusht i faljes së namazit është të drejtuarit kah Qabja.
1. Kanë shpëtuar besimtarët,
# '''Nijeti''' - për të kryer një namaz duhet vendosur për të falë atë me sinqeritet kështu që duhet bërë nijet (me zemër) për faljen e tijë për [[All-llah]] ([[Zot]]) dhe jo për sy e faqe.
2. Të cilët gjatë namazit janë të përulur…
9. Dhe të cilët e ruajnë namazin e tyre
10. Të tillët janë trashigimtarët
11. Trashiguesit e Firdeusit, ku do të banojnë pergjithmonë.
 
I Dërguari I Fundit, Muhammedi a.s. ka thënë:
;Kushtet e lidhura drejt përdrejt me faljen
Gjëja e pare për të cilën do të jape llogari robi ( I All-llahut) në Ditën e Ringjalljes është namazi. Nëse I ka kryer namazet sipas rregullave, atëherë do të jetë i shpetuar dhe i suksesshem. Nëse namazet do të jenë të paplota (të mangëta), do të përjashtohet nga mirësia dhe do të jetë I humbur. Nëse do të ketë diçka të paplotësuar nga farzet (obligimet e domosdoshme), All-llahu i Lartmadhëruar do t’u thotë (melekëve ): - Shihni se a ka kryer robi Im ndonjë namaz vullnetar, me të cilin do t’ia kasha plotesuar farzin. Pastaj edhe veprat tjera do të gjykohen në të njëjtën mënyrë.
# '''Tekbiri fillestarë''' - është thënja ''All-llahu Ekber'' (All-llahu është më i Madhi) dhe me këtë hyhet në namaz.
Gjithashtu ka thënë: Shtylla e fesë është namazi …
# '''Të ndenjurit në këmbë''' -
Dhe: … Islam është 1. Të dëshmosh se s’ka hyjni tjetër pos All-llahut dhe se Muhammedi është i dërguari I Tij;
# '''Rukuja''' -
2. Ta kryesh faljen;
# '''Sexhdeja''' -
3. Ta japish zekatin;
# '''Të ndenjurit ulur''' -
4. Ta agjërosh muajin Ramadan dhe
# '''Dalja nga namazi''' -
5. Ta kryesh haxhin nëse ke mundësi.
Tabela e rekateve.
Rekate
Namazi Sunnet Farz Sunnet Vitri
Sabahu 2 2
Dreka 4 4 2
Ikindia 4 4
Akshami 3 2
Jacia 4 4 2 3
 
 
Mënyra e faljes së Namazit
 
Ngrejmë duart deri te pulpat e veshëve duke thënë All-llahu Akbar.
Ngritja e duarve vetëm nje herë është, në tekbirin fillestar.
Transmetohet nga Alkama: që unë kam falur namaz mbrapa Abdull-llah ibn Mesud r.a. ai nuk I ka ngritur duart para rukus pas rukus dhe un e pyeta pse nuk I ngrin duart, ai ka thënë, unë kam falur namaz mbrapa Profetit s.a.u.s., Ebu Bekrit r.a. dhe Omerit r.a., ato nuk I ngrinin duart perveç se në tekbirin fillestar. Nesaiu.
Thotë Asim bin Kuleib: kam falur mbrapa Aliut r.a. dy vite namaz, dhe ai nuk I ngrinte duart perveç se në tekbirin fillestar. Tahaviu.
Vendosim dorën e djathë mbi të majtën poshtë kërthizës dhe themi Subhaneken.
Eshtë nga tradita profetike të vendosësh dorën e djathtë mbi të majtën në namaz nën kërthizë. Ahmed dhe Ebu Davud nga Ali.
Themi me zë të ulët Eudhu-Bismi L-lahi, Fatihanë dhe një sure tjetër.
Kur jemi mbrapa Imamit nuk lexojmë as fatiha as nje sure tjetër, vetem heshtim.
Imami është për të të prirë ty në namaz. Kur aim err tekbir merr edhe ti tekbir, kur ai të lexojë ti hesht… Muslim.
Zejd b. Thabit tha: Nuk ka lexim së bashku me imamin në asnjë gjë. Muslim.
Profeti tha: Kush ka imam, leximi i imamit është lexim për të.
Duke thënë All-llahu Akbar biem në Ruku dhe themi Subhane Rab-bijel Adhim 3 herë.
Duke u ngritur nga rukuja themi Semi’All-llahu limen hamiden, Rab-bena lekel hamd.
Pastaj biem në sexhde duke thënë All-llahu Akbar (duhet të bëjmë kujdes që balli dhe hunda të prekin në tokë) dhe themi tre here Subhane Rab-bijel A’ëla.
Duke thënë Allahu Akbar ngrihemi nga sexhde dhe ulemi me qetësi duke thënë Rrabbi gfirli dy herë.
Pastaj biem në sexhde për herë të dytë duke thënë Allahu Akbar.
Pastaj ngrihemi direkt duke thënë Allahu Akbar (Fundi i një rekati).
Tani menjëherë themi Bismi’L-lahi, Fatiha dhe një sure.
Pastaj bëjmë të njëjtat veprime si tek rekati i parë.
Pas sexhdes së dytë ulemi dhe themi Ettehijatu Lil-lah.
Ngrejmë gishtin tregues duke mos e lëvizur kur themi La ilahe il-l’Allah dhe pastaj e ulim atë.
Pastaj ngrihemi për në rekatin e tretë duke thënë All-llahu Akbar.
Nëse jemi në namazet farz themi vetëm Fatihanë përkundrazi themi edhe një sure tjetër në çdo rekatë.
Pasi mbarojmë sexhden e dytë të rekatit të tretë ngrihemi menjëherë për në rekatin e katërt.
Të njëjtat veprime bëjmë si në rekatin e tretë deri në përfundimin e sexhdes së dytë.
Pas sexhdes së dytë ulemi si në rekatin e dytë dhe themi Ettahijatu Lil’ah, Salavatët (All-llahum-me Sal-li ala Muhammad……….deri në fund) dhe duatë.
Themi Es-selamu alejkum ue rahmet’Ullah duke kthyer kokën në fillim nga krahu i djathë pastaj nga krahu i majtë (gjatë kthimit të kokës shikimi duhet në supe). Fund
 
Shënim: 1.Ngritja e duarve bëhet vetëm një herë gjatë namazit vetëm në tekbirin fillestar. Kështu ka transmetuar Abd’Allah ibn Mas’ud nga Profeti S.A.U.S. Tirmidhi
2.Nuk lexojme as fatihanë dhe as ndonjë sure tjetër kur jemi të lidhur pas Imamit. Sepse ka thënë Allahu në Kuran: “Kur të lexohet Kurani, dëgjoni dhe heshtni” A’ëraf 204.
Dhe ka thënë Profeti S.A.U.S: “ Kur ai (imami) lexon heshtni”. Muslim nga Abu Musa Ashari. Ka thënë Profeti S.A.U.S “leximi i imamit është për të dhe për Muktediun”. Ibn Maxha. Dhe ka thënë Abd’Allah ibn Umar “Mjafton për ty leximi i imamit”. Muat-tah Imam Malik. Dhe ka thënë A’ta bin Rabah “nuk ka lexim asgjë pas Imamit”. Muslim
3.Kur imami mbaron suren Fatiha në namazet me zë dhe thotë Ue la dal-lin, themi Amin me zë të ulët. Ashtu ka transmetuar Uail ibn Huxhr dhe Abd’Allah ibn Mas’ud. Tirmidhi dhe Ahmad.
 
== Pjesët e namazit ==
Anonymous user