Ndryshimi mes inspektimeve të "Funksionet dhe kompetencat e Presidentit së Shqipërisë"

v (Robot: ndryshime kozmetike)
 
== Shkarkimi i Presidentit ==
Duhet bërë
Mund të shkarkohet për një shkelje të rëndë të kushtetutës dhe për kryrjen e një krimi të rëndë.Propozimi për shkarkimin e Presidentit në këto raste mund të bëhet nga jo më pak se ¼-ta e anëtarëve të kuvendit dhe duhet të mbështetet nga jo më pak se 2/3-ta e të gjithë anëtarëve të tij.
dallim ndërmjet përgjegjësisë juridike dhe përgjegjësisë politike të
Vendimi i Kuvendit i dërgohet Gjykatës Kushtetuse e cila kur vërteton fajësinë e Presidentit deklaron shkarkimin e tij nga detyra.
Presidentit të Republikës. Shumica e kushtetutave republikane parashikojnë
Në rast kur Presidenti nuk mund të ushtroi funksionet e tij ose kur vendi i tij mbetet vakant, Kryetari i Kuvendit zë vendin dhe ushtron kompetencat e tij.
vetëm përgjegjësi juridike, kryesisht penale, për aktet e presidentit. Edhe
Në rast se Presidenti nuk mund të ushtroi detyrën e tij për më shum se 60 ditë Kuvendi me 2/3-ta e të gjithë anëtarëve vendos dërgimin e qështjes në Gjykatën Kushtetuse e cila verteton përfundimisht faktin e pamundësis.
sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Presidenti i Republikës nuk ka
Në rast të vërtetimit të pamundësis së ushtrimit të funksionit të tij, vendi i Presidentit mbetet vakant dhe zgjedhja e Presidentit fillon brenda 10 ditëve nga dita e vertetimit të pamundësise.
përgjegjësi për aktet e kryera në ushtrim të detyrës së tij, dhe me këtë
kuptohet pikërisht mungesa e përgjegjësisë politike. Kushtetuta parashikon
përgjegjësinë juridike. Presidenti i Republikës mund të shkarkohet për shkelje
të rëndë të Kushtetutës dhe për kryerjen e një krimi të rëndë, sipas proçedurës
së parashikuar në nenin 90, pika 2 dhe 3. Në nocionin “krim i rëndë” hyn në
rradhë të parë krimi i tradhëtisë ndaj atdheut. Propozimi për shkarkimin e Presidentit
në këto raste mund të bëhet nga jo më pak se një e katërta e anëtarëve të
Kuvendit dhe duhet të mbështetet nga jo më pak se dy të tretat e të gjithë
anëtarëve të tij. Vendimi i Kuvendit i dërgohet Gjykatës Kushtetuese, e cila,
Vendimi i Kuvendit i dërgohet Gjykatës Kushtetuse e cila kur vërteton fajësinë e Presidentit të Republikës, deklaron shkarkimin e tij nga detyra.
nga detyra.
 
Kur Presidenti i Republikës
është në pamundësi të përkohshme për të ushtruar funksionet e tij ose kur vendi
i tij mbetet vakant, neni 91 i Kushtetutës parashikon se Kryetari i Kuvendit zë
vendin dhe ushtron kompetencat e tij. Në rast se Presidenti nuk mund të
ushtrojë detyrën për më shumë se 60 ditë, Kuvendi, me dy të tretat e të gjithë
anëtarëve, vendos dërgimin e çështjes në Gjykatën Kushtetuese, e cila vërteton
përfundimisht faktin e pamundësisë. Në rast të vërtetimit të pamundësisë, vendi
i Presidentit mbetet vakant dhe zgjedhja e Presidentit të ri fillon brenda 10
ditëve nga dita e vërtetimit të pamundësisë.
 
== Referenca ==
Anonymous user