Ndryshimi mes inspektimeve të "Namazi"

4.612 bytes removed ,  2 vjet më parë
ska përmbledhje të redaktimeve
(U kthye versioni 1565845 i bërë nga Artiola.cikaqi1 (diskutimet))
Falja e namazit bëhet duke u bazuar në rregullat e dala nga dy burimet kryesore të legjislacionit islam, pra [[Kur'ani]]t dhe [[hadithi]]t. Muslimanët gjat tëgjitha veprimeve para, gjat dhe pas faljes së namazit bazohen në këto dy burime. nësë në ndonjë veprim keto dy burime janë me deklarim jo direkt, të pa kuptueshëm për masën atëherë merret parasyshë konkluzioni i dijetarëve islamë të cilët janë legjitim dhe të pranueshëm.
== Kushtet e namazit ==
Namazi Sipas Medhhebit Hanefi
Namazi si tërësi ka 12 kushte (obligime, farze), pa mos llogaritur nënkushtet të cilat i kan këto kushte, të cilat patjetër duhet t'i ket për t'u llogaritur i kryer. Nga këto dymbëdhjet kushte gjashtë (6) janë kushte që duhet plotësuar para hyrjes në namaz kurse gjashtë janë të lidhura drejtpërdrejt me kryerjen e vet aktit të namazit.
 
;Kushtet para hyrjes në namaz:
Krijuesi ynë, All-llahu xh.sh.thotë:
# '''[[Trupi]], [[Petku]] dhe [[Vendi]] i pastër i pastër''' - për të kryer namazin duhet të kemi trupin e pastër si pikë nisje pa të cilën nuk kemi namaz edhe pse e kryejmë fizikisht, poashtu edhe petku duhet qenë i pastër, gjithashtu dhe vendi i faljes duhet të jetë i pastër, posaçërisht pjesa ku vendohet [[balli]] dhe [[hunda]].
14. Ka shpëtuar ai që është pastruar,
# '''[[Abdesi]]''' - pastrimi i trupit para faljes.
15. Që ka permendur emrin e Zotit të vet dhe që është falur,
# '''Veshja sipas rregullave''' - për të kryer namazin duhet veshur sipas rregullave islame ku burri më së paku duhet të jetë i mbuluar nga gjunjtë gjer mbi kërthizë, kurse femra më së shumti mund të ket të zbuluar këmbët gjer në nyje, duar gjer në nyje dhe fytyrën.
16. Por ju I jepni përparësi jetës së kësaj bote,
# '''Koha e namazit''' - asnjë namaz nuk mund të falet para kohe, e as nuk e ka vlerën e vetë pas kohës së caktuar, pra secili namaz ka kohën e vetë.
17. Ndersa jeta tjetër është më e mirë dhe e përherëshme!
# '''Drejtimi kah [[Qabeja]]''' - kusht i faljes së namazit është të drejtuarit kah Qabja.
( Ajete nga sureja A’LA).
# '''Nijeti''' - për të kryer një namaz duhet vendosur për të falë atë me sinqeritet kështu që duhet bërë nijet (me zemër) për faljen e tijë për [[All-llah]] ([[Zot]]) dhe jo për sy e faqe.
1. Kanë shpëtuar besimtarët,
2. Të cilët gjatë namazit janë të përulur…
9. Dhe të cilët e ruajnë namazin e tyre
10. Të tillët janë trashigimtarët
11. Trashiguesit e Firdeusit, ku do të banojnë pergjithmonë.
 
;Kushtet e lidhura drejt përdrejt me faljen
I Dërguari I Fundit, Muhammedi a.s. ka thënë:
# '''Tekbiri fillestarë''' - është thënja ''All-llahu Ekber'' (All-llahu është më i Madhi) dhe me këtë hyhet në namaz.
Gjëja e pare për të cilën do të jape llogari robi ( I All-llahut) në Ditën e Ringjalljes është namazi. Nëse I ka kryer namazet sipas rregullave, atëherë do të jetë i shpetuar dhe i suksesshem. Nëse namazet do të jenë të paplota (të mangëta), do të përjashtohet nga mirësia dhe do të jetë I humbur. Nëse do të ketë diçka të paplotësuar nga farzet (obligimet e domosdoshme), All-llahu i Lartmadhëruar do t’u thotë (melekëve ): - Shihni se a ka kryer robi Im ndonjë namaz vullnetar, me të cilin do t’ia kasha plotesuar farzin. Pastaj edhe veprat tjera do të gjykohen në të njëjtën mënyrë.
# '''Të ndenjurit në këmbë''' -
Gjithashtu ka thënë: Shtylla e fesë është namazi …
# '''Rukuja''' -
Dhe: … Islam është 1. Të dëshmosh se s’ka hyjni tjetër pos All-llahut dhe se Muhammedi është i dërguari I Tij;
# '''Sexhdeja''' -
2. Ta kryesh faljen;
# '''Të ndenjurit ulur''' -
3. Ta japish zekatin;
# '''Dalja nga namazi''' -
4. Ta agjërosh muajin Ramadan dhe
5. Ta kryesh haxhin nëse ke mundësi.
Tabela e rekateve.
Rekate
Namazi Sunnet Farz Sunnet Vitri
 
Sabahu 2 Sunet 2 Farz
 
Dreka 4 Sunet 4 Farz 2 Sunet
 
Ikindia 4 4 Farz
 
Akshami 3 farz 2 Sunet
 
Jacia 4 Farz 2 Sunet 3 vitër
 
Mënyra e faljes së Namazit
 
Ngrejmë duart deri te pulpat e veshëve duke thënë All-llahu Akbar.
Ngritja e duarve vetëm nje herë është, në tekbirin fillestar.
Transmetohet nga Alkama: që unë kam falur namaz mbrapa Abdull-llah ibn Mesud r.a. ai nuk I ka ngritur duart para rukus pas rukus dhe un e pyeta pse nuk I ngrin duart, ai ka thënë, unë kam falur namaz mbrapa Profetit s.a.u.s., Ebu Bekrit r.a. dhe Omerit r.a., ato nuk I ngrinin duart perveç se në tekbirin fillestar. Nesaiu.
Thotë Asim bin Kuleib: kam falur mbrapa Aliut r.a. dy vite namaz, dhe ai nuk I ngrinte duart perveç se në tekbirin fillestar. Tahaviu.
Vendosim dorën e djathë mbi të majtën poshtë kërthizës dhe themi Subhaneken.
Eshtë nga tradita profetike të vendosësh dorën e djathtë mbi të majtën në namaz nën kërthizë. Ahmed dhe Ebu Davud nga Ali.
Themi me zë të ulët Eudhu-Bismi L-lahi, Fatihanë dhe një sure tjetër.
Kur jemi mbrapa Imamit nuk lexojmë as fatiha as nje sure tjetër, vetem heshtim.
Imami është për të të prirë ty në namaz. Kur aim err tekbir merr edhe ti tekbir, kur ai të lexojë ti hesht… Muslim.
Zejd b. Thabit tha: Nuk ka lexim së bashku me imamin në asnjë gjë. Muslim.
Profeti tha: Kush ka imam, leximi i imamit është lexim për të.
Duke thënë All-llahu Akbar biem në Ruku dhe themi Subhane Rab-bijel Adhim 3 herë.
Duke u ngritur nga rukuja themi Semi’All-llahu limen hamiden, Rab-bena lekel hamd.
Pastaj biem në sexhde duke thënë All-llahu Akbar (duhet të bëjmë kujdes që balli dhe hunda të prekin në tokë) dhe themi tre here Subhane Rab-bijel A’ëla.
Duke thënë Allahu Akbar ngrihemi nga sexhde dhe ulemi me qetësi duke thënë Rrabbi gfirli dy herë.
Pastaj biem në sexhde për herë të dytë duke thënë Allahu Akbar.
Pastaj ngrihemi direkt duke thënë Allahu Akbar (Fundi i një rekati).
Tani menjëherë themi Bismi’L-lahi, Fatiha dhe një sure.
Pastaj bëjmë të njëjtat veprime si tek rekati i parë.
Pas sexhdes së dytë ulemi dhe themi Ettehijatu Lil-lah.
Ngrejmë gishtin tregues duke mos e lëvizur kur themi La ilahe il-l’Allah dhe pastaj e ulim atë.
Pastaj ngrihemi për në rekatin e tretë duke thënë All-llahu Akbar.
Nëse jemi në namazet farz themi vetëm Fatihanë përkundrazi themi edhe një sure tjetër në çdo rekatë.
Pasi mbarojmë sexhden e dytë të rekatit të tretë ngrihemi menjëherë për në rekatin e katërt.
Të njëjtat veprime bëjmë si në rekatin e tretë deri në përfundimin e sexhdes së dytë.
Pas sexhdes së dytë ulemi si në rekatin e dytë dhe themi Ettahijatu Lil’ah, Salavatët (All-llahum-me Sal-li ala Muhammad……….deri në fund) dhe duatë.
Themi Es-selamu alejkum ue rahmet’Ullah duke kthyer kokën në fillim nga krahu i djathë pastaj nga krahu i majtë (gjatë kthimit të kokës shikimi duhet në supe). Fund
 
Shënim: 1.Ngritja e duarve bëhet vetëm një herë gjatë namazit vetëm në tekbirin fillestar. Kështu ka transmetuar Abd’Allah ibn Mas’ud nga Profeti S.A.U.S. Tirmidhi
2.Nuk lexojme as fatihanë dhe as ndonjë sure tjetër kur jemi të lidhur pas Imamit në namzazet me zë. Sepse ka thënë Allahu në Kuran: “Kur të lexohet Kurani, dëgjoni dhe heshtni” A’ëraf 204.
Dhe ka thënë Profeti S.A.U.S: “ Kur ai (imami) lexon heshtni”. Muslim nga Abu Musa Ashari. Ka thënë Profeti S.A.U.S “leximi i imamit është për të dhe për Muktediun”. Ibn Maxha. Dhe ka thënë Abd’Allah ibn Umar “Mjafton për ty leximi i imamit”. Muat-tah Imam Malik. Dhe ka thënë A’ta bin Rabah “nuk ka lexim asgjë pas Imamit”. Muslim
3.Kur imami mbaron suren Fatiha në namazet me zë dhe thotë Ue la dal-lin, themi Amin me zë të ulët. Ashtu ka transmetuar Uail ibn Huxhr dhe Abd’Allah ibn Mas’ud. Tirmidhi dhe Ahmad.
 
== Pjesët e namazit ==
# Dalja nga Namazi
 
== Prishja e namazit ==
Gjëra që prishin Namazin
{{Kryesor|Prishja e Abdestitnamazit}}
 
Zbulimi i Auretit (minimumi 1/4 e pjesës nga aureti) gjatë Namazit. Këtu duhet pasur shumë kujdes kurrizi.
Namazi ka kushte të caktuara përmes të cilave duhet të kryhet. Njerëzit nga padituria ose nga pa vetëdija (mos përqëndrimi i duhur) gjat kryerjes së namazit qoft vetë ose me [[imam]] bëjnë gabime të shumta të cilat mund të shpien deri në uljen e vlerës së namazit ose edhe prishjen (shkatërrimin) në tërësi që nënkupton ri përsëritjen e namazit.
Kthimi i gjoksit drejt një drejtimi tjetër përveç Kiblës.
 
Folja në namaz (këtu futen dhe rënkimet e të sëmurit). Thotë Zeid Ibn Arkam r.a. Ne në namaz flisnim me njëri-tjetrin deri sa zbriti ajeti I Kur’anit: ‘’ dhe qëndroni drejt në këmbë përpara Allahut të përulur.‘’ (Bekare, 238) me të cilën u urdhëruam të heshtim dhe na u ndalua të flisim në namaz. Muslim
Që nga para hyrja në namaz, namazi është i prishur nësë personi nuk ka marr abdesin në tërësi ose edhe nëse nuk ka plotësuar tëgjitha obligimet e abdesit.
Ngrënja dhe pirja në Namaz. "Ngrënje quhen të gjitha ushqimet që arrijnë masën e një kokrre bizeleje". Bukhari
 
Të bërit e ndonjë veprimi të tepërt që nuk ka lidhje me namazin (I njëjti veprim 3 herë në një rukne). Muslim
Të qeshurit me zë të lartë e prish namazin dhe abdestin. Të qeshurit me zë të ulët dhe që dëgjohet nga vet personi prish vetëm Namazin. Ndërsa buzqeshja nuk e prish namazin.
Gabimi i qartë në leximin e Kuranit (aq sa ndryshohet kuptimi i ajetit.)
Falja e Namazit të mashkullit krah për krah me femrën qoftë edhe nëna e tij e prish namazin.
Në qoftëse Imami falet në një vend me lartësi sa një parakrah nga niveli ku falet xhemati atëherë namazi është i pa vlefshëm. E ka ndaluar profeti s.a.u.s që imami te ngrihet ne diçka dhe njerrzit të jen poshtë tij në namaz. Darë Kutni.
Ardhja e mundesise se perdorimit te ujit, per ate person qe po fal namaz me tejmum, kjo e prish namazin.
 
== Si falet namazi ==