Ndryshimi mes inspektimeve të "Dialektet e gjuhës shqipe"

v
ska përmbledhje të redaktimeve
v
v
 
== Konsiderata historike ==
Karakteristikat e dialekteve të shqipes ToskërishtToskërishtes dhe GegërishtGegërishtes,<ref>{{harvnb|Brown|Ogilvie|2008|p=23}}: "In Tosktoskërishten / a / beforepara ase nasalnjë hashundorë becomeështë abërë një centralzanore vowelqendrore (shwa), anddhe intervocalicndërhyrëse / n / hasështë becomebërë / r /. TheseKëto twody soundndryshime changes havetingullit affectedkanë onlyprekur thevetëm preshtresën para-Slavsllave stratum ofleksikut the Albanian lexiconshqipes, that isështë thefjalë nativevendase wordsdhe andkredi loanwordsnga fromGreqishtja Greekdhe andLatinishtja Latin"</ref>
në trajtimin e gjuhës amtare dhe të huazimeve nga gjuhët e tjera, kanë çuar në përfundimin se ndarja dialektore i parapriu migrimit sllav në Ballkan<ref>{{harvnb|Fortson|2010|p=392}}: "TheDialekti dialectalu splitnda into GhegGegërisht anddhe ToskToskërisht happenedndodhi sometimediku afterpasi therajoni regionu become Christianizedi inkrishterizuar the fourthshekullin centurye ADkatërt pas Krishtit; Christianhuazimet Latine loanwordskrishtera showlatine Tosktregojnë rhotacism,një suchrotizëm astoskërishten, Tosksiç murguështë "monktoskërishtja" murg "(GegGegërisht mungu) fromnga Lat.Latinishtja monachusMonachus."</ref><ref>{{harvnb|Mallory|Adams|1997|p=9}}: "TheHuatë Greekgreke anddhe Latinlatine loanskanë havepësuar undergonepjesën most of themadhe far-reaching phonologicalndryshimeve changesfonologjike which havegjera, so alteredcilat thekanë shapendryshuar ofkështu inheritedformën wordse whilefjalëve Slavic andtrashëguara, Turkishndërsa wordsfjalët dosllave notdhe showato thoseturke changesnuk tregojnë ato ndryshime. ThusKështu Albanian mustshqipja haveduhet acquired muchketë offituar itspjesën present formtë madhe të formës së saj të tanishme deri në kohën e sllavëve,të bycilët thehyrën time SlavsBallkan entered intoshekujt Balkanse inpestë thedhe fifth andgjashtë sixthpas centuriesKrishtit AD"</ref>
 
Sipas mendimit të Demirajt, gjatë procesit të ndarjes së dialekteve popullsitë shqiptare ishin afërsisht në vendndodhjen e tyre të tanishme,<ref>
[[Shaban Demiraj|Demiraj, Shaban]]. Prejardhja e shqiptarëve në dritën e dëshmive të gjuhës shqipe.(Origin of Albanians through the testimonies of the Albanian language) Shkenca (Tirane) 1999.
</ref> ndërsa [[Eric P. Hamp|Eric Hamp]] vëren se "duhet të jetë relativisht e vjetër, d.m.th. që daton në mijëvjeçarin e parë pas-romak. Si supozim, duket se është e mundur që ky isogloss të pasqyrojë një përhapje të zonës së fjalës, pas vendosjes së shqiptarëve në afërsisht vendndodhjen e tyre të tanishme, në mënyrë që zona e fjalimit të shtrihet në vijën[[Linja e JirečekJireçekut|Linjën Jireçek]] ".<ref>{{harvnb|Hamp|1963|p=98}}:''Izogloss është i qartë në të gjitha dialektet që kam studiuar, të cilat përqafojnë gati të gjitha llojet e mundshme. Duhet të jetë relativisht e vjetër, d.m.th., që daton nga mijëvjeçari i parë pas-romak. Si supozim, duket se është e mundur që kjo isogloss të pasqyrojë një përhapje të zonës së fjalës, pas vendosjes së shqiptarëve në afërsisht vendndodhjen e tyre të tanishme, në mënyrë që zona e fjalës të shtrihet në vijën e Jireçekut.''
''The isogloss is clear in all dialects I have studied, which embrace nearly all types possible. It must be relatively old, that is, dating back into the post-Roman first millennium. As a guess, it seems possible that this isogloss reflects a spread of the speech area, after the settlement of the Albanians in roughly their present location, so that the speech area straddled the Jireček Line.''
</ref>
 
|skile / dhelpen
|}
 
== Referimet ==
[[Kategoria:Gjuha shqipe]]
[[Kategoria:Dialektet e gjuhës shqipe]]