Ndryshimi mes inspektimeve të "Imam Shafi’u"

1 byte removed ,  12 vjet më parë
ska përmbledhje të redaktimeve
v (Medh-hebi Shafi u zhvendos tek Imam Shafi’u. Arsyja)
Ai është '''Muhamed Ibn Idris Ibnul-Abbas Ibn Uthman Ibn Shafi’ Ibnus’Sa’ib Ibn Ubejd Ibn Abd Jezid Ibn Hashim Ibnul-Mutalib Ibn Abd Menaf Ibn Kusi Ibn Kilab Ibn Murrah Ibn Ka’b el-Lu’ij Ibn Galib, Imami, Dijetari''' i epokësnjohur si '''Imam Shafi’u''' ishte dijetar tijislam, mbrojtësi i Hadithit, Fekihu i Fesë, Ebu Abdullah el-Kurashi, pastaj el-Mutalibi esh-Shafi’i el-Mekki, el-Gazzij me vendlindje, një i afërt i të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) me anë të martesës, dhe një pasardhës i xhaxhait të tij. Mutalibi është vëllai i Hashimit, i cili është babai i Abdul-Mutalibit.
== Imam Shafi’u ==
 
{{për përmirësim}}
 
 
 
Ai është Muhamed Ibn Idris Ibnul-Abbas Ibn Uthman Ibn Shafi’ Ibnus’Sa’ib Ibn Ubejd Ibn Abd Jezid Ibn Hashim Ibnul-Mutalib Ibn Abd Menaf Ibn Kusi Ibn Kilab Ibn Murrah Ibn Ka’b el-Lu’ij Ibn Galib, Imami, Dijetari i epokës së tij, mbrojtësi i Hadithit, Fekihu i Fesë, Ebu Abdullah el-Kurashi, pastaj el-Mutalibi esh-Shafi’i el-Mekki, el-Gazzij me vendlindje, një i afërt i të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) me anë të martesës, dhe një pasardhës i xhaxhait të tij. Mutalibi është vëllai i Hashimit, i cili është babai i Abdul-Mutalibit.
 
Ky unanimitet për Imam Shafiun, se ai ka lindur në Gaza dhe babai i tij, Idrisi, vdiq ndërsa ishte akoma i ri, kështu që Muhamedi u rrit jetim nën kujdesin e të ëmës. Ajo u frikësua për të, nga kushtet e vendit, kështu që e mori në vendin e saj të origjinës ndërkohë që ai ishte dy vjeç. Ai u rrit në Mekke dhe filloi të gjuante me shigjeta, aq sa ua kaloi edhe bashkëkohësve të tij. Pastaj filloi të mësonte gjuhën Arabe dhe poezinë, dhe u bë ekspert i tyre. Pastaj ra në dashuri me Fik’hun, kështu që ai u bë mjeshtër i kësaj fushe mes njerëzve në kohën e tij.
Burimi: "Akideja e Katër Imamëve" nga Muhamed Ibn Abdu-Rrahman el-Khumejjis. Biografia është marrë dhe është përmbledhur nga Sijer A’lamun-Nubela (8/47-130)
 
== Referencat ==
1.# el-Menakib (2/128), el-Bejhaki
2.# Ai është Ebul-hasen Muhamed Ibnul-Husejn Ibn Ibrahim es-Sixhistani, vdiq në vitin 363H. Shiko et-Tabakat (1/344) të Subkit.
3.# et-Tarijkh (14/402) e Ibn Asakir.
4.# Kjo është shkëputur nga Uesijetul-Imamaush-Shafi’i (fq. 14-22), kontrolluar nga Sa’du-Din Ibn Muhamed el-Kibbi.
5.# Shiko el-Bidaje uen-Nihaje (10/254) të Ibn Kethirit, dhe Si’jer A’lamun-Nubela’ (10/60) të Imam Dhehebiut.
6.# Këto vargje poetike i janë vërtetuar Shafiut, sikurse gjendet në el-Bidaje (10/256) dhe Diuanush-Shafi’i (fq. 88).
7.# Transmetuar nga Ebu Davudi (n. 4291), el-Hakim (4/522), Khatib el-Bagdadi në Tarijkh Bagdad (2/61), Ibn ‘Adij në el-Kamil (1/123), Bejhakiu në Ma’rifetus-Sunen uel-Ether (1/137). Është saktësuar nga Imam Ahmedi, sikurse gjendet në Sijer A’lamun-Nubela’ (10/46), dhe nga Hakimi dhe Dhehebiu, siç gjendet në Fejdul-Kadir (2/282). Është saktësuar gjithashtu nga Shejkhul-Albani në Sahijh Sunen Ebi Davud (n. 3606).
8.# Shiko el-Bidaje uen-Nihaje (10/251) të Ibn Kethirit.
 
{{biografi-cung}}
--------------------------------------------------------------------------------
 
1.el-Menakib (2/128), el-Bejhaki
 
2.Ai është Ebul-hasen Muhamed Ibnul-Husejn Ibn Ibrahim es-Sixhistani, vdiq në vitin 363H. Shiko et-Tabakat (1/344) të Subkit.
 
3.et-Tarijkh (14/402) e Ibn Asakir.
 
4.Kjo është shkëputur nga Uesijetul-Imamaush-Shafi’i (fq. 14-22), kontrolluar nga Sa’du-Din Ibn Muhamed el-Kibbi.
 
5.Shiko el-Bidaje uen-Nihaje (10/254) të Ibn Kethirit, dhe Si’jer A’lamun-Nubela’ (10/60) të Imam Dhehebiut.
 
6.Këto vargje poetike i janë vërtetuar Shafiut, sikurse gjendet në el-Bidaje (10/256) dhe Diuanush-Shafi’i (fq. 88).
 
7.Transmetuar nga Ebu Davudi (n. 4291), el-Hakim (4/522), Khatib el-Bagdadi në Tarijkh Bagdad (2/61), Ibn ‘Adij në el-Kamil (1/123), Bejhakiu në Ma’rifetus-Sunen uel-Ether (1/137). Është saktësuar nga Imam Ahmedi, sikurse gjendet në Sijer A’lamun-Nubela’ (10/46), dhe nga Hakimi dhe Dhehebiu, siç gjendet në Fejdul-Kadir (2/282). Është saktësuar gjithashtu nga Shejkhul-Albani në Sahijh Sunen Ebi Davud (n. 3606).
 
[[category:personalitete Islame]]
8.Shiko el-Bidaje uen-Nihaje (10/251) të Ibn Kethirit.