Ndryshimi mes inspektimeve të "Imam Shafi’u"

60 bytes added ,  12 vjet më parë
ska përmbledhje të redaktimeve
El-Muzeni ka thënë: "Nuk kam parë ndonjë njeri me fytyrë më të bukur sesa Shafiu, Allahu pastë mëshirë për të, dhe sa herë që e kapte mjekrën, nuk kishte gjë më të mirë sesa kapja e mjekrës tek ai"
 
Rabij' el-Mu’adhin ka thënë: ‘E dëgjova Shafiun të thotë: “Kam gjuajtur me shigjeta, derisa mjeku më tha: ‘Kam frikë se do të krijohet tuberkulozi në mushkëri, për shkak të kohës së gjatë që harxhon në vapë’. Ai tha: 'Dhe unë i gjuaja nëntë nga dhjetë objekte që kisha për shenjë'".1<ref>el-Menakib (2/128), el-Bejhaki</ref>
 
Ahmed Ibn Ibrahim et-Ta’i el-Akta’ ka thënë: el-Muzeni na kumtoi se Shafiu ka thënë: “E kam mësuar përmendësh Kur'anin, kur isha tetë vjeç, dhe e kam mësuar përmendësh Muveta-n (e Imam Malikut), kur isha dhjetë vjeç.”
 
Ka ardhur në Menakibush-Shafi’i të el-Aburit2Aburit<ref> Ai është Ebul-hasen Muhamed Ibnul-Husejn Ibn Ibrahim es-Sixhistani, vdiq në vitin 363H. Shiko et-Tabakat (1/344) të Subkit.</ref>: "E kam dëgjuar Zubejr Ibn Abdul-Uahid el-Hamdani të thotë se Ali Ibn Muhamed Ibn ‘Isa na njoftoi: ‘E kam dëgjuar Rabij' Ibn Sulejmanin duke thënë: ‘Shafiu lindi në ditën kur vdiq Ebu Hanifja, Allahu pastë mëshirë për të dy ata'".
 
Transmetohet nga Shafiu i cili ka thënë: “Shkova tek Maliku, kur isha trembëdhjetë vjeç” – dhe është ashtu siç thotë ai, edhe pse ai duket sikur ishte njëzetë e tre vjeç. Ai ka thënë: “Shkova me djalin e xhaxhait në Medine. Maliku foli dhe tha: 'Kërkoj dikë që të lexoj për ju'. Unë thashë: 'Unë do të lexoj', kështu që fillova t’i lexoja. Dhe sa herë që ai do të më kërkonte për diçka që kishte kaluar, atëherë unë ia kumtoja nga kujtesa ime. Dukej sikur ishte mahnitur. Pastaj më pyeti për një çështje, kështu që iu përgjigja, e pastaj një çështje tjetër, dhe tha: “Ti do të duash që të bëhesh gjykatës!"3<ref>et-Tarijkh (14/402) e Ibn Asakir.</ref>
 
Ebu Ubejd ka thënë: “Nuk kam parë ndonjë njeri më inteligjent sesa Shafiu”, dhe, po ashtu, Junus Ibn Abdul-‘Ala ka thënë: “Nëse do të bashkohej Umeti, inteligjenca e tij do të ishte më e madhe sesa tërë ajo çfarë mund të tubonin ata.”
Ahmed Ibn Muhamed Ibn Bintush-Shafi’ ka thënë: E kam dëgjuar babanë dhe gjyshin tim duke thënë: "Sa herë që ndonjë njeri vinte tek Sufjan Ibn Ujejne me diçka nga tefsiri ose me fetva, ai ia kalonte Shafiut dhe i thoshte:'Merru ti me këtë'".
 
Vërtet4Vërtet<ref>Kjo është shkëputur nga Uesijetul-Imamaush-Shafi’i (fq. 14-22), kontrolluar nga Sa’du-Din Ibn Muhamed el-Kibbi.</ref> Shafiu, Allahu e mëshiroftë, ka qenë nga njerëzit më të ditur për sa i përket kuptimeve të Librit dhe Sunetit dhe nga njerëzit më të rreptë për sa i përket kapjes fortë pas këtyre të dyjave. Ai ishte nga njerëzit më të shkëlqyer për sa i përket përkushtimit të kujdesit ndaj dijes dhe shpresonte për mirësi. Ai thoshte: “Do të doja që njerëzit ta mësonin këtë dije, kështu që asgjë prej saj të mos më atribuohej mua. Kështu, ata do të shpërbleheshin dhe unë nuk do të lavdërohesha.”
 
Ai thoshte: "Nëse them diçka, dhe diçka është vërtetuar nga i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) në kundërshtim me thënien time, atëherë ajo meriton më shumë të ndiqet, dhe mos më ndiqni verbërisht.” Dhe ai ka thënë: “Nëse kumtoj ndonjë hadith të saktë nga i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe nuk veproj sipas saj, atëherë dëshmoni se më ka lënë mendja.” Dhe ai i ka thënë Ahmed Ibn Hanbelit, Allahu e mëshiroftë: “Ti je më i ditur rreth transmetimeve të sakta sesa ne. Nëse ka ndonjë transmetim të saktë, atëherë më njofto për të, edhe nëse ka ardhur nga Kufa, nga Basra apo nga Shami.”
 
Dhe kapja e tij e fortë pas Sunetit arriti deri në atë pikë, saqë ai i këshillonte shokët e tij të kapeshin pas tij (Sunetit), dhe u thoshte: “Kapuni pas njerëzve të Hadithit, sepse ata janë më të saktët mes njerëzve.” Dhe ai ka thënë: "Nëse shoh ndonjë njeri nga njerëzit e Hadithit, më duket sikur kam parë ndonjë nga Shokët e Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Allahu ua shpërbleftë atyre me të mira, ata i ruajtën bazat për ne, kështu që ata kanë epërsi para nesh"5<ref>Shiko el-Bidaje uen-Nihaje (10/254) të Ibn Kethirit, dhe Si’jer A’lamun-Nubela’ (10/60) të Imam Dhehebiut.</ref> pastaj lexoi këto vargje poetike:
 
“Të gjitha llojet e dijes, përveç Kur'anit, janë humbje kohe, përveç Hadithit dhe njohjes së fik’hut të kësaj Feje. Dije është ajo çfarë ka “Na tha ai…” apo “Na njoftoi ai…” Çdo gjë tjetër veç kësaj është nga pëshpëritjet e Shejtanit."<ref>Këto vargje poetike i janë vërtetuar Shafiut, sikurse gjendet në el-Bidaje (10/256) dhe Diuanush-Shafi’i (fq. 88).</ref>
“Të gjitha llojet e dijes, përveç Kur'anit, janë humbje kohe,
përveç Hadithit dhe njohjes së fik’hut të kësaj Feje.
Dije është ajo çfarë ka “Na tha ai…” apo “Na njoftoi ai…”
Çdo gjë tjetër veç kësaj është nga pëshpëritjet e Shejtanit."6
 
Vërtet, më shumë se një nga dijetarët e mëdhenj e kanë lavdëruar Shafiun. Prej tyre është Abdu-Rrahman Ibn Mehdi, i cili i ka kërkuar që t’i shkruajë një libër për usulet (bazat e Fesë). Ai ia shkroi librin dhe ky libër u bë libri i parë që është shkruar për këtë shkencë. Pas kësaj, Ibn Mehdi lutej në Namaz për të. Dhe prej atyre që e kanë lavdëruar është edhe mësuesi i tij, Malik Ibn Enes dhe Kutejbe Ibn Se’id. Dhe ai ka thënë: “Ai është Imam.”
Dhe prej atyre që e kanë lavdëruar atë janë: Sufjan Ibn Ujejne, Jahja Ibn Se’id el-Kattan, Ebu Ubejd Ibn Selam, dhe ai ka thënë: “Nuk kam parë ndonjë njeri më elokuent, më inteligjent e më zahid sesa esh-Shafi’i. Dhe prej atyre që e kanë lavdëruar Shafiun janë: Jahja Ibn Ekthem el-Kadi, Is’hak Ibn Rahauejh dhe Muhamed Ibnul-Hasen.
 
Ahmed Ibn Hanbel u lut në Namazin e tij për të për një periudhe kohore katërdhjetë vjeçare dhe ai thoshte për hadithin që transmetohej nga Ebu Davudi, nga Ebu Hurejra (radij-Allahu anhu), nga Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem): “Vërtet Allahu dërgon për këtë Umet në krye të njëqind vjetëve dikë që ta ripërtërijë Fenë për ta."7<ref>Transmetuar nga Ebu Davudi (n. 4291), el-Hakim (4/522), Khatib el-Bagdadi në Tarijkh Bagdad (2/61), Ibn ‘Adij në el-Kamil (1/123), Bejhakiu në Ma’rifetus-Sunen uel-Ether (1/137). Është saktësuar nga Imam Ahmedi, sikurse gjendet në Sijer A’lamun-Nubela’ (10/46), dhe nga Hakimi dhe Dhehebiu, siç gjendet në Fejdul-Kadir (2/282). Është saktësuar gjithashtu nga Shejkhul-Albani në Sahijh Sunen Ebi Davud (n. 3606).</ref> se: “Umer Abdul-Azijz erdhi në krye të njëqind viteve të para dhe esh-Shafi’i erdhi në krye të njëqind viteve të dyta.” Ahmedi thoshte: “Esh-Shafi’i ishte si dielli për botën dhe si falje për njerëzit.” Ebu Theur ka thënë: “Nuk kam parë ndonjë si puna e Shafiut e as ai nuk ka parë ndonjë si vetja tij.”
 
Rabij' ka thënë: “Shafiu vdiq të Enjten dhe ne ia falëm Xhenazen natën e së Enjtes. E kemi parë hënën e muajit Sha’ban në vitin dyqind e katër dhe ai ishte shtatëdhjetedy vjeç."8<ref>Shiko el-Bidaje uen-Nihaje (10/251) të Ibn Kethirit.</ref>
 
Burimi: "Akideja e Katër Imamëve" nga Muhamed Ibn Abdu-Rrahman el-Khumejjis. Biografia është marrë dhe është përmbledhur nga Sijer A’lamun-Nubela (8/47-130)
 
== Referencat ==
Burimi:# "Akideja e Katër Imamëve" nga Muhamed Ibn Abdu-Rrahman el-Khumejjis. Biografia është marrë dhe është përmbledhur nga Sijer A’lamun-Nubela (8/47-130)
# el-Menakib (2/128), el-Bejhaki
{{ref}}
# Ai është Ebul-hasen Muhamed Ibnul-Husejn Ibn Ibrahim es-Sixhistani, vdiq në vitin 363H. Shiko et-Tabakat (1/344) të Subkit.
# et-Tarijkh (14/402) e Ibn Asakir.
# Kjo është shkëputur nga Uesijetul-Imamaush-Shafi’i (fq. 14-22), kontrolluar nga Sa’du-Din Ibn Muhamed el-Kibbi.
# Shiko el-Bidaje uen-Nihaje (10/254) të Ibn Kethirit, dhe Si’jer A’lamun-Nubela’ (10/60) të Imam Dhehebiut.
# Këto vargje poetike i janë vërtetuar Shafiut, sikurse gjendet në el-Bidaje (10/256) dhe Diuanush-Shafi’i (fq. 88).
# Transmetuar nga Ebu Davudi (n. 4291), el-Hakim (4/522), Khatib el-Bagdadi në Tarijkh Bagdad (2/61), Ibn ‘Adij në el-Kamil (1/123), Bejhakiu në Ma’rifetus-Sunen uel-Ether (1/137). Është saktësuar nga Imam Ahmedi, sikurse gjendet në Sijer A’lamun-Nubela’ (10/46), dhe nga Hakimi dhe Dhehebiu, siç gjendet në Fejdul-Kadir (2/282). Është saktësuar gjithashtu nga Shejkhul-Albani në Sahijh Sunen Ebi Davud (n. 3606).
# Shiko el-Bidaje uen-Nihaje (10/251) të Ibn Kethirit.
 
{{biografi-cung}}