Ndryshimi mes inspektimeve të "Marrëveshja e Ohrit"

v
U kthyen ndryshimet e 79.125.216.169 (diskutimet) në versionin e fundit nga Aeternus.
v (U kthyen ndryshimet e 79.125.216.169 (diskutimet) në versionin e fundit nga Aeternus.)
== ANEKSI "B" ==
Ndryshime në legjislacion<br>
Palët do të ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme që të sigurojnë miratimin e ndryshimeve të l martëpërmenduralartëpërmendura edhe në legjislaturë edhe atë në brenda periudhave të caktura kohore.<br>
1. Ligji për pushtetin lokal<br>
Kuvendi në afat prej 45 ditësh nga nënshkrimi i marrëveshjes kornizë do ta miratojë ligjin e reviduar për pushtetin lokal. Ndryshimi i këtij ligji në asnjë aspekt nuk do të jetë më i pavolitshëm për njësitë e pushtetit lokal dhe autonominë e tyre, në krahasim me propozim-ligjin e propozuar nga qeveria e Republikës së Maqedonisë në mars të vitit 2001. Ligji do të përfshijë kompetencat lidhur me çështjet e përmendura në pjesën 3. 1. Të marrëveshjes kornizë, si dhe kompetencat plotësuese të pavarura të njësive të pushtetit lokal dhe do të jetë në përputhje në pjesën 6.6. Të marrëveshjes kornizë. Krahas kësaj, ligji do të parasheh edhe atë se cilado procedurë standarde apo procedurë shtetërore të aplikuara me cilindo ligj tjetër që ka të bëjë edhe me fushat në të cilat komunat kanë kompetencat e tyre të pavarura, do të përkufizohen në ato të cilat nuk do të mund të jenë efikase sa i përket aplikimit në nivel lokal; ligjet e tilla do ta përparojnë edhe më tutje ekzekutimin e pavarur të kompetencave të komunave.<br>
10. Ligjet e tjera<br>
Kuvendi do të ligjësojë të gjitha dispozitat ligjore që mund të jenë të domosdoshme për t'i dhënë efekt të plotë marrëveshjes kornizë dhe do të ndryshojë ose suprimojë të gjitha dispozitat që nuk janë në pajtim me marrëveshjen kornizë.<br>
 
 
== ANEKSI "C" ==
IMPLEMENTIMI DHE MASAT PËR NDËRTIM TË MIRËBESIMIT
 
1Mbështetja1. Mbështetja ndërkombëtare<br>
1. 1. Palët i bëjnë bashkësisë ndërkombëtare që të lehtësojë, që të mbikqyrë dhe të ndihmoj implementimin e dispozitave të marrëveshjes kornizë dhe të anekseve të saj dhe kërkojnë që përpjekjet e tilla të koordinohen nga BE-ja, në bashkëpunim me Këshillim për Stabilizim dhe Asocim.<br>
2. Regjistrimi dhe zgjedhjet<br>