Enkapsulimi (Programimi i orientuar ne objekte) - Other languages