Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike - Other languages