atëherë transport do të thotë bartje e mallërave nga një vend në vendin tjetër