Urdhëri është porosi, bashkësia e mbyllur fetare apo shenjë e lartë nderi.

Urdhëri si porosiRedakto

Është porosi me gojë ose me shkrim që jepet nga një organ m ëi lartë a nga një përfaqësues i tij, nga një eprorë etj, dhe që duhet zbatuar pa kundërshtim; letra ku është shkruar kjo porosi.[1]

Artikulli kryesorë Urdhëri ushtarak

Po ashtu me urdhër në ushtri kuptohet dtyra se tërsia e detyrave që jep komanda a komandanti, të cilat duhet të kryhen nga vartësit pa asnjë kundërshtim; letra ku janë shënuar këto detyra.[1]

Artikulli kryesorë Urdhëri administrativ

Shkresë zyrtare, që i jepet dikuj për të filluar një punë.[1]

Urdhëri si njësi fetareRedakto

Urdhëri si

Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ a b c Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980