Ndihmë e drejtpërdrejtë: irc • web

3. Rëndësia
4. Burimet
5. Përmbajtja
6. Fundi

Ritrejtimet përdoren për t'u lidhur me një artikull të caktuar prej një artikulli tjetër, domethënë ti japësh të njëjtit artikull emërtime të ndryshme. Arsyet për përdorimin e ridrejtimeve janë:

Kur të klikoni butonin më poshtë, ju do të ridrejtoheni tek një faqe me udhëzime se si të përmbushni kërkesën tuaj.

Çfarë ndodh më pas: Sapo kërkesa juaj të dërgohet do të mbikqyret prej një përdoruesi aktiv ose redaktori i cili do të vendosë nëse ridrejtimi është i duhur. Nëse po, ridrejtimi do të krijohet. Nëse jo, nuk do të pranohet.

Nëse ridrejtimi juaj nuk pranohet: Mos e merrni për çështje personale! Mospranimi i një propozimi, në asnjë mënyrë nuk e zbeh vlerën e punës dhe projekteve të tua. Shpresojmë që ju të vazhdoni të kontribuoni për Wikipedian.