Wikiversity është një platformë e përbashkët për të mësimdhënien, mësimnxënien, reflektim dhe studim.