Abdullah ibn al-Zubejr ishte një nga shokët e Muhamedit. Babai i tij ishte Zubejr ibn al-Awwam dhe nëna e të cilit ishte Esma bint Ebu Beker. Ai ishte nipi i Ajshes.