Shfajësim i përgjithshëm:


WIKIPEDIA NUK JU GARANTON SAKTËSINË

Wikipedia ështe një enciklopedi me përmbajtje të hapur, bashkëpunuese, në linjë, që nënkupton një shoqëri njerëzish e grupesh që janë duke zhvilluar një burim të përbashkët të dijes njerëzore. Ndërtimi i projektit lejon këdo me një lidhje interneti dhe World Wide Web(Rrjet Mbarë Botëror) shfletues (browser) të ndryshojë përmbajtjen e tij. Mbani parasysh se të dhënat e gjetura këtu jo domosdoshmërisht janë riparë nga persona me aftësitë e duhura për t`ju pajisur me të dhëna të plota, të sakta e të besueshme.

Kjo nuk do të thotë se ju nuk do të gjeni të dhëna të vlefshme e të sakta Wikipedia: në më të shumtën e rasteve ju do ti gjeni. Megjithëatë, Wikipedia nuk mund t`ju sigurojë për vlefshmërinë e të dhënave të gjetura këtu. Përmbajtja e çdo artikulli (shkrimi) mund të jetë ndryshuar apo dëmtuar së fundmi nga persona mendimi i të cilëve nuk përkon me gjendjen e dijeve në fushat përkatëse.

Nuk ka rishikime shqyrtuese formale

Ne punojmë për gjetjen e mënyrave për të zgjedhur dhe nxjerrë në pah versione të besueshme artikujsh. Bashkësia jonë aktive e përgatitësve (botuesve) përdor mjete të tilla si Ndryshime së fundmi dhe Faqe të Reja që ndihmojnë në mbikëqyrjen e ndryshimeve të përmbajtjeve. Megjithatë, Wikipedia nuk bën rishikime hulumtuese të përhershme; për sa kohë lexuesit mund të ndreqin gabimet apo merren me këtë çështje rishikim shqyrtues, ata s`kanë të drejtë ligjore ta bëjnë këtë dhe kështu të gjitha të dhënat e lexuara nuk japin siguri për përdorim të dobishëm për ndonjë qëllim të caktuar apo për çfarëdo përdorimi tjetër. Madje artikujt që janë hulumtuar nga rishikime shqyrtuese e përshtatëse apo ecuritë e një artikulli te veçantë mundet që më vonë te jenë përpunuar me mangësi, pikërisht përpara se ju t`i shihni ata.

Asnjë nga autorët, bashkëpunëtorët, dhuruesit, drejtuesit, administruesit, ose kushdo tjetër i lidhur me Wikipedia-n në çfarëdo lloj rruge a mënyre, nuk mund të jetë përgjegjës për ndonjë të dhënë të pasaktë apo shpifëse, apo për përdorimin që ju i bëni të dhënave të përmbajtura në të apo në lidhjet e faqeve të rrjetit të dhëna në të.

Pa kontratë; Leje të Kufizuar

Ju lutemi, sigurohuni të kuptoni që informacioni i afruar këtu është falas dhe që s`ka asnjë lloj ujdie (pajtese) apo kontrate që është krijuar mes jush dhe pronarëve apo përdoruesve të kësaj faqeje, pronarëve shërbyes mbi të cilët strehohet, ndihmuesve individualë të Wikipedia-s, ndonjë projekt drejtuesish, administratorësh, apo cilitdo tjetër që është lidhur në çfarëdo mënyre me këtë projekt apo me projekte motra, u përgjigjen ankesave tuaja direkte kundër tyre. Juve u jepet një leje e kufizuar të kopjoni çdo gjë nga kjo faqe; nuk krijon apo sajon ndonjë përgjegjësi kontrate ose jashtëkontrate nga ana e Wikipedias, apo ndonjë nga agjentët, anëtarët, organizuesit ose përdorues të tjerë.

S´ka marrëveshje apo ujdi midis jush dhe Wikipedia-s lidhur me përdorimin apo përpilimin tuaj të këtij informacioni përtej GNU Free Documentation License (GFDL); as është ndonjë në Wikipedia përgjegjës nëse ndokush ndryshon, përpunon, përpilon apo heq ndonjë informacion që ju mund të vendosni në Wikipedia ose ndonjë prej projekteve të shoqëruara me të.

Shenja tregëtare

Seicila prej shenjave tregëtare, shenjat e shërbimit, shenjat e bashkësive, të drejtat e vizatimeve, të drejtat vetjake apo të drejta të ngjashme që janë përmendur, përdoruar apo cituar në artikujt e enciklopedisë së Wikipedias janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Përdorimi i tyre nuk nënkupton që ju mund t´i përdorni ato për ndonjë qëllim tjetër seç per te njëjtin ose përdorimin e ngjashëm informues, siç është paramenduar nga autorët origjinalë të atyre artikujve Wikipedianë, nën lejen e projektit GFDL. Ose e thënë ndryshe Wikipedia dhe faqet e saj nuk janë as të nënshkruara (vërtetësuara) as të anëtarësuara me ndonjë prej mbajtësve të ndonjë të drejte të tillë, dhe si e tillë Wikipedia nuk mund t´ju sigurojë ndonjë të drejtë të përdorni ndonjë apo lëndë të mbrojtur. Përdorimi juaj i ndonjë prone, lënde të tillë apo të ngjashme është sipërmarrje (vetvendosje) vetëm e juaja.

Drejtësia dhe ligjshmëria e përmbajtjes

Botimi i të dhënave të gjetura në Wikipedia mund të jetë në kundravajtje me ligjet e vendit apo juridiksionit nga ku ju jeni duke parë këto të dhëna. Baza e të dhënave të Wikipedias ruhet në një shërbyes në Shtetin e FloridasShtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbahet duke u bazuar në mbrojtjen e dhënë nga ligjet federale vendase. Ligjet e vendit apo juridiksionit tuaj mund të mos mbrojnë apo lejojnë të njëjtat lloje të shprehjes apo shpërndarjes. Wikipedia nuk nxit shkeljen e ndonjë ligji; dhe nuk mund të jetë përgjegjëse për shkelje të ndonjë ligji, nëse ju lidheni me këtë domen (zotërim) apo përdorni, riprodhoni, ose ribotoni të dhënat(njohuritë) e përmbajtura këtu.

Këshilla jo profesionale

Nëse ju keni nevojë për këshilla të veçanta (p.sh., mbi mjekësinë, ligjin, apo menaxhimin e riskut) ju lutemi drejtojuni një profesionisti të lejuar ose të mirënjoftuar me atë fushë. Shiko Wikipedia:Shfajësime Rreziku, Wikipedia:Shfajësime mjeksore, dhe Wikipedia:Shfajësime ligjore për shfajësime të veçanta.

Ju faleminderit që morët kohën për të lexuar këtë faqe, dhe ju lutemi shijoni përdorimin tuaj të Wikipedias.

Shembuj të shfajsimeve të enciklopedive të tjera

Meqë enciklopedi të tjera, jo si Wikipedia, vëzhgohen rishqyrtueshëm profesionalisht, ato ende nuk garantojnë përmbajtjen e tyre.

Shiko edhe: Wikipedia: Shfajsues jo Wikipedikë.