Abdullah ibn Salam është një sahabë. Ai nga feja çifute konvertohet ne islam. Ai mori pjesë në pushtimin e Sirisë dhe Palestinës, por vdiq në Medinë.