Adam (hebreishtë "Njeri") sipas fesë Adami së bashku me Evën janë të martuarit e parë. Shih Adami dhe Eva.