Administrimi komunal ose administrata komunale organizohet për kryerjen e punëve nga kompetenca e organeve të komunës. Kjo administratë është e ndarë në sektorë dhe njësi. Organizimi, veprimi i administratës dhe mënyra e ekzekutimit të detyrave të punës caktohen nga këshilli, në bazë të propozimit të kryetarit të komunës.

Administruesit komunal

Redakto

Administrues komunal janë të punësuarit e një administrate të një komune, të cilët kryejnë punë profesionale, normativo-juridike, ekzekutive juridiko-mbikëqyrëse kanë statusin e nëpunësit shtetëror.

Obligimet

Redakto

Disa nga obligimet kryesore të administratës së komunës janë këto :

  • Administrata ;
  • I përgatit aktet për këshillin dhe për kryetarin e komunës ;
  • I përgatit mbledhjet e këshillit si dhe mbledhjet e komisioneve të përhershme dhe të përkohshme ;
  • Kryen punë profesionale për këshillin dhe kryetarin e komunës.

Burimi i të dhënave

Redakto

Shih edhe

Redakto