Anija tregtare është mjetë lundrues e transportues për kundërvlerë i personave dhe mallrave të ndryshme. Ajo duhet të jetë e ndërtuar ashtu që të kënaq rregulloret e shoqërive klasifikuese të anieve, rregulloret e dala nga byrotë e sigurisë dhe të jetë e regjistruar në amzën e anijeve të shteti përkatës.

Një anije tregtare e quajtur Sabrina