Aparati i Golxhit është një organelosistem gypash të shtypur, në të cilin ndodhen lëndë si:proteina,sheqerna etj. Këto lëndë ruhen dhe sekretohen në citoplazmë në bazë të nevojave të bimës.