Avulli është gaz, i cili në përgjithësi është ende në kontakt me fazën e lëngshme dhe atë të ngurrtë, i cili nga sublimimi ose avullimi del në sipërfaqe.

Avulli krijojn lagështinë

Nëse nuk paraqitet ndonjë pengesë, formohet një baraspeshë dinamike tek e cila pjesëza të fazës së lëngshme gjegjësisht të ngurrtë kalojnë në fazën gazore dhe gjithashtu në të njëjtën mënyrë edhe prej formës gazore.