Barbar në kuptimin pezhorativ është një term që i referohet një personi të pacivilizuar ose në përgjithësi një pjesëtari të një fisi të shoqërive tribale i shikuar me sytë e një civilizimi urban. Ai shihet si një person inferior ose admirohet si një egërsirë e pagdhendur. Në kuptimin figurativ "barbar" është një individ i cili është brutal, luftarak dhe person pa ndjenja.

Germaniae antiquae libri tres, Plate 17, Clüver.jpg

Zakonisht përdorimi i shprehjes barbar bëhet për personat e ardhur brenda një shoqërie të huaj e në të cilën shqiptimi (artikullimi) i tyre është i vështirë. Pjesa dërmuese e shoqërisë së re për të treguar personat e tillë përdorin fjalën "barbar", apo thëniet e tyre të cilat nuk i kanë kuptuar d.m.th si "ba-ba". Me këtë bëhet edhe dallimi në mes të personave të shoqërisë të cilët kanë pengesa në të folur fjalët e të cilëve tingëllojnë "be-be" (belbëzimi, belbani).