Barbaria serbe ndaj monumenteve islame në Kosovë (album) : (shkurt '98 - qershor '99)

Barbaria serbe ndaj monumenteve islame në Kosovë (album) : (shkurt '98 - qershor '99) nga Sabri Bajgora (tekst.fotoe k/red.), Shemsi Rrahimi (tekst.), Fisnik Gruda (përkth. në angl.), Qemajl Morina (përkth. në arab.), Xhabir Hamiti (përkth. në arab.). Botuar në Prishtinë nga "Dituria Islame", në vitin 2000. Faqe 318.