Baza e gjethes është zona ku gjethja bashkohet me kërcellin. Mund te ketë dy shet se anësore që quhen ndajgjethëza, lugëza (zgjerim membranor në sipërfaqen e gjethes) dhe gjuhëza (pjesa qelejon orientimin e bimës drejt dritës). Kjo baze mund të jetë e zgjeruar, tulore ose membranore.