Besimi (frëngjishtja e vjetër feid që rrjedh nga latinishtja fides) është besim në një person, send ose koncept.

Besimi (Armani), nga Mino da Fiesole.

Në kontekstin e fesë, besimi mund të përkufizohet si "besimi në Zot ose në doktrinat ose mësimet e fesë". Njerëzit fetarë shpesh mendojnë për besimin si besim të bazuar në një shkallë të perceptuar garancie, ose dëshmi, ndërsa të tjerët që janë më skeptikë ndaj fesë priren ta mendojnë besimin thjesht si besim pa prova.

Etimologjia Redakto

Fjala angleze faith mendohet se daton nga viti 1200 deri në 1250, nga anglishtja e mesme feith, nëpërmjet anglo-francez feed, frëngjishtja e vjetër feid, feit nga latinishtja fidem, kallëzues i fidēs (besimi), i ngjashëm me fīdere (të besosh).

Fazat e zhvillimit të besimit Redakto

James W. Fowler (1940–2015) propozon një sërë fazash të zhvillimit të besimit (ose zhvillimit shpirtëror) përgjatë jetëgjatësisë njerëzore. Fazat e tij lidhen ngushtë me punën e Piaget, Erikson dhe Kohlberg në lidhje me aspektet e zhvillimit psikologjik tek fëmijët dhe të rriturit. Fowler e përkufizon besimin si një aktivitet të besimit, angazhimit dhe lidhjes me botën bazuar në një sërë supozimesh se si një person lidhet me të tjerët dhe botën.

Fazat e besimit Redakto

  1. Intuitiv-Projektiv: një fazë konfuzioni dhe impresionimi i lartë përmes tregimeve dhe ritualeve (periudha parashkollore).
  2. Mitiko-Literal: një fazë ku informacioni i dhënë pranohet në përputhje me normat shoqërore (periudha e shkollës).
  3. Sintetike-Konvencionale: në këtë fazë besimi i fituar konkretizohet në sistemin e besimit me tejkalimin e personifikimit dhe zëvendësimin me autoritet në individë ose grupe që përfaqësojnë bindjet e dikujt (adoleshenca e hershme e vonë).
  4. Individuale-reflektuese: në këtë fazë individi analizon në mënyrë kritike besimin e adoptuar dhe të pranuar me sistemet ekzistuese të besimit. Zhgënjimi ose forcimi i besimit ndodh në këtë fazë. Bazuar në nevojat, përvojat dhe paradokset (mosha e hershme madhore).
  5. Besimi ndërlidhës: në këtë fazë njerëzit kuptojnë kufijtë e logjikës dhe, duke u përballur me paradokset ose tejkalimin e jetës, pranojnë "misterin e jetës" dhe shpesh kthehen në historitë e shenjta dhe simbolet e sistemit të besimit të fituar ose të ripërvetësuar. Kjo fazë quhet zgjidhje e negociuar në jetë (mesi i jetës).
  6. Universalizimi i besimit: kjo është faza e "iluminizmit" ku individi del nga të gjitha sistemet ekzistuese të besimit dhe jeton jetën me parime universale të dhembshurisë dhe dashurisë dhe në shërbim të të tjerëve për ngritjen, pa shqetësime dhe dyshime (mosha e rritur e mesme e vonë). 45–65 vjeç e lart).

Asnjë rregull i ashpër nuk kërkon që individët që ndjekin besimin të kalojnë nëpër të gjashtë fazat. Ka një probabilitet të lartë që individët të jenë të kënaqur dhe të fiksuar në një fazë të caktuar gjatë gjithë jetës; fazat nga 2–5 janë faza të tilla. Faza 6 është maja e zhvillimit të besimit. Kjo gjendje shpesh [kuantifikohet] konsiderohet si "jo plotësisht" e arritshme.

Shiko edhe Redakto

Referime Redakto

Pettijohn, Terry F., Psikologjia një hyrje konçize, 1996, Tiranë.