Biocenoza është terësia e bimëve dhe shtazëve që gjenden në një biotop. Biocenoza është në varësi të drejtpërsëdrejti të biotopit.Si shembuj ekosistemesh mund te permendim livadh,një pyll gjethrënës,një liqen,një skaj bregdetar etj.. Ekosistemet mund të jenë shumë të vogla.