• Një botëkuptim është tërësia e besimeve në lidhje me aspektet themelore të Realitetit që bazojnë dhe ndikojnë në të gjithë perceptimin, të menduarit, të diturit dhe të bërit. Botëkuptimi i dikujt referohet gjithashtu si filozofia e dikujt, filozofia e jetës, mendësia, këndvështrimi për jetën, formula e jetës, ideologjia, besimi, apo edhe feja
  • Gjëra të tilla si përvojat personale, gjenet dhe mjedisi, reflektimet personale, llojet e ndikimeve kulturore që ne jemi nënshtruar dhe shumë aspekte të tjera luajnë role dhe ndikojnë në botëkuptimin tonë
  • Botëkuptimet jo vetëm që ndikojnë në mënyrën se si e kuptojmë dhe i japim kuptim botës përreth nesh, por gjithashtu ndikojnë në mënyrën se si shprehemi në botë. Konstelacioni i vlerave personale, besimeve, supozimeve, qëndrimeve dhe ideve që përbëjnë botëkuptimin tonë kanë një ndikim në qëllimet dhe dëshirat, marrëdhëniet dhe sjelljet tona
  • Në përmbledhje, botëkuptimi juaj është një

grup besimesh rreth aspekteve themelore të Realitetit që bazojnë dhe ndikojnë në të gjithë perceptimin, të menduarit, të diturit dhe të vepruarit tuaj. Botëkuptimi juaj përbëhet nga epistemologjia juaj, metafizika juaj, kozmologjia juaj, teleologjia juaj, teologjia juaj, antropologjia juaj dhe aksiologjia jua >>Thënie

  • Ajo që ju besoni për atë që jeni, nga keni ardhur, ndikon në tërë botëkuptimin tuaj.