Brigada e shtatëmbëdhjetë: Komandant Gjeli Algjiri dhe Komisar Qamil Guranjaku.