Bujqësia e rrethit Vlorë në vitet 1945-1990

Bujqësia e rrethit Vlorë në vitet 1945-1990 libër me autor Ejup Mita dhe Serjan S. Cacaj (red. dhe përg. për bot.). Botuar në Vlorë nga "Triptik", në vitin 2015. Faqe 178.