Cikli është koha gjatë së cilës një planet kryen rrugën e tij.