Gjuha e manipulimit të të dhënave "Data Manipulation Language (DML)" bën pjesë në familjen e gjuhëve kompjuterike e cila përdoret nga programet kompjuterike dhe bazat e të dhënave (database) ku përdoruseit shtojnë(Insert), fshijnë (Delete) dhe ndryshojnë (Update) të dhëna në një bazë të dhënash (database).