Demokracia socialiste është drejtim përbrenda socializmit, drejtim i dallueshëm nga socializmi revolucionar. Ky drejtim heq dorë nga pikëpamjet themelore marksiste, ndër to, nga lufta kundër klasave, nga proletariati, revolucioni, diktatura e proletariatit, kështu që dallohet nga socializmi që synon komunizmin. Nxitësit e saj kërkojnë demokratizimin e gjitha sferave të jetës.