Një device është një material i lidhur në kompjuter i cili kryen një funksion të veçant si p.sh. tastatura, shtypsi, skaneri etj.