Diferenca potenciale ndermjet dy pikave eshte puna qe kryen forca e fushes elektrike me rastin e levizjes se ngarkeses elektrike nga pika me potencial te larte ne piken me potencial te ulet, ose e kunderta.