Ditari është një radhitje, në gjendjen origjinale është në dorëshkrim, me hyrje të ndara nga datat për ndodhitë që kanë ndodhur gjatë ditës, ose përgjatë një periudhe. Një ditar personal mund të përmbajë përvojat, mendimet dhe ndjesitë e shkruesit, përfshi komentime mbi ngjarjet e kohës jashtë përvojës së dorës të parë të shkruesit. Kush mban një ditar quhet një ditarist.